Terms of Service

Sa paz la (ansanb ek bann dokiman refere lor la) dir ou bann term lor ki kouman ou kapav itiliz sa website la (myunidays.com) (“Sit”), ki ou enn envite ouswa enn itilizater enskri. Silvople lir bien sa bann term itilization la (“Term”) avan ki ou koumans itiliz nou Sit. Si ou itiliz nou Sit, sa ve dir ki ou aksepte tou sa bann Term la ek ou dakor pou respekte zot. Si ou pa dakor ar sa bann Term la, silvople evit itiliz Sit la.

Lenformasion lor nou

myunidays.com se enn sit opere par MYUNIDAYS LTD, ki porte nom komers UNiDAYS (“nou”). Nou anrezistre dan Langleter ek Wales ar nimero konpagni 7552253 e nou ena nou biro anrezistre dan adres 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.

Aksede Nou Sit

Akse nou Sit li otorize lor enn baz tamporer, e nou rezerv drwa pou retir ouswa reform servis ki nou ofer lor nou Sit san enform ou avan (get anba). Nou pa pou responsab pou nenport ki rezon nou Sit pas disponib a nenport ki ler ou pendan nenport komien le tan. Tanzantan, kapav nou pou limit akse lor sertenn parti nou Sit, ou nou sit antie, ar bann itilizater ki finn enskrir kot nou.

Si ou swazir, ou ou gagn, enn kod ID itilizater, password ouswa enn lot pies lenformasion kouma enn parti nou bann prosedir sekirite, ou bizen tret sa lenformasion la kouma konfidansiel, e fode pa ki ou revele sa ar nimport ki parti tiers. Nou gagn drwa dezaktive nimport ki kod ID itilizater ou password, ki ou finn swazir li ou nou ki donn li pou ou, nimport ki ler, si nou panse ki ou pa finn reysi respekte enn parmi bann provizion sa bann Term la. Ou ki responsab pou fer tou bann aranzman neseser pou permet ou gagn akse nou Sit. Ou osi responsab pou asir ki tou bann dimoun ki aksede nou Sit par koneksion Internet zot kone sa bann term la e ki zot respekte tou sa.

Si ou gagn enn kod promo ouswa aksede enn offer ou discount lor nou Sit, ou rekonet ki enn tel offer ou discount li depann bann term ek kondision bann parti tiers e se ou reponsabilite pou chek sa bann term ek kondision la avan ki ou rant dan ene tranzaksion ar sa parti tiers la.

Servis UNiDAYS li pa fet pou bann dimoun mwens ki 16 an. Si ou ena mwens ki 16 an, ou pa gagn drwa itiliz servis UNiDAYS. Si ou itiliz servis la, sa ve dir ki ou konfirme ki ou ena au mwen 16 an. Si ou ena ant 16 ou 17 an, ou gagn drwa selman enskrir ar servis UNiDAYS avek konsanteman enn paran ouswa titer legal sof si ou marie legaleman. Si enn person mwens ki 16 an donn nou so data personel avek konsanteman so paran ou titer legal, so paran ou titer legal bizen avoy nou enn mel lor help@myunidays.com pou retir sa data la ou dezenskrir li depi bann lokazion kontak promo. Si ou itiliz servis UNiDAYS, sa ve dir ki ou konfirme ki ou ena enn tel konsanteman e ki ou pou soumet ou ar ek respekte sa bann Term la. Si ou ena 18 an ou plis, ou konfirme ki ou kompletman kapab ek kompetan pou rant dan sa term, kondision, obligasion, konfirmasion, reprezantasion ek garanti site ici dan sa bann Term la, e pou soumet ou ar e respekte sa bann Term la.

Drwa propriyete entelektyel

Se nou ki propriyeter tou bann draw propriyete entelektyel dan nou Sit. Sof lenformasion ki finn rasanble depi bann lezot website ek bann reklam pou prodwi ek konpagni, nou osi propriyeter drwa propriyete entelektyel dan bann dokiman piblie dan sa Sit la. Sa bann travay la zot proteze par bann drwa doter ek trete partou dan lemonn. Draw koumsa zot tou rezerve.

Ou kapav print enn kopi, e kapav download bann ekstre, nimport ki paz dan nou Sit pou ou referans personel ek ou kapav atir latansion ban lezot dimoun ver dokiman poste dan nou Sit, sof si nou donn enn lord kontrer.

Fode pa ki ou sanz bann kopi papie ou nimerik nimport ki dokiman ki ou finn print ou download dan okenn fason, e fode pa ki ou itiliz nenport ki zimaz, foto, sekans video ou audio ou nenport ki grafik separeman pa avek text ki ankonpagn li.

Nou stati (e stati nenport ki kontribiter identifie) kouma oter dokiman dan nou Sit bizen touzour rekonet.

Fode pa ki ou itiliz nenport ki parti bann dokiman dan nou Sit pou zafer komers san obtenir avan ene lisans donne par nou pour fer sa.

Si ou print, kopie ou download nenport ki parti nou Sit dan violasion sa bann Term la, ou drwa pou itiliz nou Sit pou arete imediateman e ou bizen, par nou swa, retourn ou detrwir nenport ki kopi bann dokiman ki ou finn fer.

Konfians lor lenformasion poste

Bann komanter, reklam ek lezot dokiman poste lor nou Sit se pa egal konsey pou ki dimoun kapav met konfians lor zot. Se pou sa ki nou rezete tou obligasion ek responsabilite provoke par nenport ki konfians mete lor dokiman koumsa par nenport ki viziter nou Sit, ou par tou dimoun ki kapav ti enforme lor enn zafer dan so konteni.

Nou Sit sanz regilierman

Nou lobzektif se met azour nou Sit regilierman, e kapav ki nou pou sanz sa konteni li nenport ki ler. Si bizen, kapav nou pou sispann akse nou Sit, ouswa ferm li endefiniman. Nenport ki dokiman dan nou Sit kapav vinn enn zafer depase nenport ki ler, e nou ena obligasion pou met azour entel dokiman.

Nou obligasion

Dokiman afise dan nou Sit se done san okenn konsion, kondision ou garanti ki li vremem korek. Tan ki lalwa permet, nou, e nenport ki parti tiers ki ena enn lien ar nou pe refiz klerman ici:
Tou bann kondision, garanti ek lezot term ki kapav otreman implike par lalwa, drwa komen ou lalwa ekite.

Nenport ki obligasion pou nenport ki pert ou domaz direk, indirek ou konsekansyel tombe lor enn itilizater akoz nou Sit ou itilizasion, inkapasite pou itiliz, ou rezilta itilizasion nou Sit, tou website lie ar li e tou dokiman poste lor li, parmi zot me san limitasion nenport ki obligasion lor:

pert income ou reveni;
pert biznes;
pert profi ou kontra;
pert savings antisipe;
pert data;
pert goowill;
zestion ou ler biro gaspie; e
pou tou bann lezot pert ou domaz nenport ki so kalite, pe enport ki pe pase e koze par enn tor (kouma neglizans), violasion kontra, ouswa otreman, mem si li previsib.

Sa pa tous nou obligasion lor lamor ou blesir personel ki enn rezilta nou neglizans, ki li nou obligasion pou move reprezantasion ou move enterpretasion kouma enn zafer fondamantal, ouswa nenport ki enn lot obligasion ki pa kapav eksklir ou limite selon lalwa anviger.

Lenformasion lor ou ek ou vizit dan nou Sit

Nou tret lenformasion lor ou dapre nou privacy policy. Si ou itiliz nou Sit, sa ve dir ki ou aksepte entel tretman e ou pe garanti ki tou data donne par ou zot korek.

Nou itiliz koukiz pou konserve lenformasion dan ou konpiter lokal. Sa bann koukiz la pa kontenir okenn lenformasion personel; nou servi zot selman pou fasilite leksperians UNiDAYS.

Si ou itiliz sa website la, sa ve dir ki ou dakor selon Regulation 6 of the Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 (PECR), ou rekonet se ki pe swiv:

1. Ou kapav refiz aksepte bann koukiz depi sa website la, dan se ka ou bizen konfigire ou navigater web pour refiz bann koukiz depi domen myunidays.com. Si ou fer sa, ou pa pou kapav rant dan sit e nou pa pou kapav afise lenformasion korek pou ou.

2. Si ou enskrir ou rant dan website la, sa ve dir ki ou aksepte klerman ar nou ki nou kapav met koukiz pou sa. Li pa posib pou ou pou rant dan website la si nou pa met koukiz. Sa se eksplike dan seksion 4 (a) ek 4 (b) regilasion la.

3. Ou kapav efas nenport ki koukiz ki nou finn mete, nenport ki ler, apartir ou navigater web.

4. Nou itilizasion koukiz li tom sou definision “Strikteman Neseser” dan regilasion la, alor nou pa ba bizen afise klerman enn mesaz pou sak koukiz mete ou sanze.

Bann viris, hacking ek bann lezot ofans

Fode pa ki ou fer move izaz nou Sit e fer antre ekspre bann viris, trojan, worm, bomb lozik ou enlot kiksoz ki malentansione ou teknolozikman danzere. Fode pa ki ou esay gagn akse non-otorize dan nou Sit, server kot nou Sit garde ou nenport ki server, konpiter ou baz data konekte ar nou Sit. Fode pa ki ou atak nou Sit par enn atak par-deni-servis (DoS) ou enn atak par-deni-servis distribye.

Si ou pa respekte sa provizion la, ou pe komet enn ofans kriminel dapre Lalwa Lor Move Itilizasion Konpiter 1990. Nou pou raporte entel violasion ar bann lotorite daplikasion lalwa konserne e nou pou kopere avek sa bann lotorite la pou revele ou idantite ar zot Kan ena violasion koumsa, ou drwa pour itiliz nou Sit pou arete imediateman.

Nou pa pou responsab nenport ki pert ou domaz koze par enn atak par-deni-servis distribye, viris ou enlot kiksoz teknolozikman danzere ki kapav enfekte ou lekipman konpiter, program konpiter, data ou enlot kiksoz ena propryeter akoz ou itilizasion nou Sit ou ou finn download enn kiksoz poste lor li, ou lor nenport ki website lie ar li.

Etablir enn lien ver nou Sit

Ou kapav etablir enn lien ver nou paz home, selman si ou fer li dan enn fason zist ek legal e pa sali nou repitasion ou pran profit ar sa, me fode pa ki ou etablir enn lien dan en fason pou sipoze nenport ki form asosiasion, aprobasion ou lapwi depi nou kan pena tou sa. Fode pa ki ou etablir enn lien depi ninport ki website ki pa ou propriyete.

Ou pa gagn drwa enkadre nou Sit lor enn lot sit, ouswa kree enn lien ver nenport ki parti nou Sit otreman ki sa paz home la. Nou rezerv drwa pou retir permision pour fer lien san enform ou avan.

Si ou anvi itiliz dokiman lor nou Sit dan enn fason otreman ki se ki pe site lao, silvouple adrese ou demann lor help@myunidays.com.

Bann lien depi nou Sit

Kot nou Sit ena lien ver bann lezot sit e resours fourni par bann parti tiers, sa bann lien la se fourni pou enform ou selman. Nou pena kontrol lor bann konteni dan sa bann sit ou resours la, e aksepte okenn resposabilite pou zot ou nenport ki pert ou domaz ki kapav arive apre ki ou finn itiliz zot.

Ziridiksion ek lalwa aplikab

Bann lakour angle pou ena ziridiksion eksluzif lor tou reklamasion ki rezilta, ou lie ar, enn vizit dan nou Sit, mem si nou gard drwa pou porte plent kont ou pou violasion sa bann kondision la dan ou pei rezidans ou enlot pei konserne. Sa bann term la se gouverne par lalwa angle.

Bann mark komersial

"UNiDAYS" se enn mark komersial anrezistre.

Bann variasion

Kapav nou pou reviz sa bann Term la nenport ki ler, dan se ka nou pou reform sa paz la. Nou espere ki ou chek sa paz la tanzantan pou konet nenport ki sanzman ki nou finn fer, parski bann Term la tini ou responsab. Sertenn parmi bann provision dan sa bann Term la kapav osi ramplase par provizion ou anons piblie andeor nou Sit.

Ou ban traka

Si ou ena traka lor enn dokiman ki afise dan nou Sit, silvouple kontak help@myunidays.com.