Privacy Policy

MyUnidays Ltd pe angaz li pou prezerve lavi prive tou bann viziter ek itilizater myunidays.com. Silvouple lir sa politik konfidansialite la pou ki ou kompran kouma nou itiliz ek protez lenformasion ki ou donn nou.

Pou objektif Lalwa lor Proteksion Data 1998 ("Lalwa"), kontroler data se MyUnidays Ltd ki so ladres 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.

Si ou enskrir dan enn servis ofer par myunidays.com, sa ve dir ki ou aksepte kolekt, litilizasion ek transfer ou bann lenformasion dapre bann term sa politik la.

Koukiz

Nou konserve lenformasion lor fason kouma ou itiliz bann koukiz (fisie ki nou avoy dan ou kompiter ouswa enn lot laparey dakse Internet) ki nou kapav aksede kan ou vizit nou website dan lefitir. Nou fer sa pou disteng ou e bann lezot itilizater nou website e li esansiel pou ki ou itiliz nou website bien dan so totalite.

Si ou kontinie parkourir website la, sa ve dir ki ou aksepte ki nou servi koukiz.

Nou servi sa bann koukiz la:

Koukiz strikteman neseser: sa se bann koukiz ki ekzize pou bon fonksioneman nou website. Parmi zot, par exanp, bann koukiz ki permet ou antre dan bann plas sir dan nou website, itiliz enn tant bazar virtiel ouswa servi bann servis faktirasion elektronik. Zot osi ed nou rekonet ou kan ou retourne dan nou website. Sa permet nou personaliz nou konteni pou ou, dir ou bonzour par ou nom e rapel ou bann preferans (par exanp, langaz ouswa rezion ki ou finn sawzir).

Koukiz pou analiz/performans: zot permet nou rekonet ek konte nomb bann viziter e vwar bann paz ki ou finn vizite ek bann lien ki ou finn swiv. Nou pou servi sa lenformasion la pou rann nou website ek reklam afise lor la plis pertinan pou ou bann lentere. Kapav osi nou pou partaz sa lenformasion la ek bann parti tiers pou sa lobzektif la.

Note silvouple ki kapav ban parti tiers (parmi zot, par exanp, bann rezo reklam ek fourniser servis eksterier kouma servis lanaliz trafik web) osi pou servi koukiz, e nou peyna okenn kontrol lor sa.

Se ou ki blok bann koukiz par aktivasion reglaz dan ou navigater ki permet ou refiz reglaz tou ouswa serten koukiz. Par kont, si ou itiliz ou reglaz navigater pou blok tou bann koukiz (parmi zot bann koukiz neseser), kapav ou pa pou reysi gagn akse dan tou ouswa enn parti nou sit.

Lenformasion ki nou pran ar ou

Kan ou vizit, enskrir ou ouswa get lenformasion lor bann prodwi ou servis lor myunidays.com, kapav nou pou diman ou sertenn lenformasion lor oumem kouma ou nom, ou nivo ledikasion, nom enstitision ek ou adres mel aktyel. Kapav osi nou pou kolekte lenformasion lor ou itilizasion nou website ek lenformasion lor ou a partir bann mesaz ki ou poste dan nou website ek bann mel ousaw let ki ou avoy nou.

Kan ou enskrir pou premie fwa dan myunidays.com, ou ladres mel ek modepas myunidays.com pou preleve, krypte e answit konserve dan nou baz data sekirize. Sa modepas la pa pou zame revele ar enn lot dimoun. Si ou aksepte bann Term Servis myunidays.com ek sa Politik Konfidansialite la, ou donn nou permision pou konserve sa data la dans enn lanvironeman sir pou sa obzektif la.

Itilizasion ou lenformasion

Ou lenformasion pou permet nou donn ou akse bann parti spesifik nou website ek permet nou opere servis myunidays.com pou ou. Nou pou osi itiliz ek analiz lenformasion ki nou kolekte pou ki nou kapav administre, soutenir, amelior ek develop nou konpagni. Anpartikilie, kapav nou pou itiliz ou lenformasion pou kontak ou pou dimann ou lopinion lor nou bann servis e pou enform ou tanzantan bann sanzeman emportan ousaw bann developeman ki ena dan nou website ou nou bann servis.

Anplis, kapav osi nou pou itiliz ou lenformasion pou fer ou kone bann prodwi ek servis ki nou pe ofer ki kapav enteres ou. Si ou sanze ou lopinion ki nou kontak ou dan lefitir, ou kapav dezenskrir, dan se ka kontak nou direkteman ouswa sanz ou bann preferans dan ou reglaz kont.

Si ou kontak nou, kapav nou pou gard enn rekord sa korespondas la dan nou rezis. Pou konteni ki kouver par drwa propriete entelektyel, kouma bann foto ek video ("Media"), andesou ou bann reglaz kont, ou donn nou enn lisans non-exluziv, transferab, sous-lisansab, san redevans, mondial ("Lisans") pou itiliz tou Media ki ou donn konsernan ou kont pou tou objektif non-komersial kouma, san limitasion, dans nou bann piblikasion imprime, prezantasion, dokiman promosionel, piblisite ouswa lor nou website. Sa lisans la pou pran fin kan ou efas ou Media ouswa ou kont, sof si ou konteni finn partaze ek bann lezot dimoun, e zot pa finn efas li.

Kan ou efas Media, li vinn efase dan enn manier kouma vide korbeil lor enn kompiter. Par kont, ou kompran ki konteni efase la kapav kontinye egziste dan bann kopi backup pandan enn serten tan (me li pa pou disponib pou bann lezot dimoun).

Revelasion ou lenformasion

Lenformasion ki ou donn nou pou garde dan nou bann kompiter sekirize dan UK ek Ireland e kapav aksede par, ouswa donne, nou staff ki pe travay andeor UK, ena parmi zot kapav abite andeor Zonn Ekonomik Eropeen, ki pe azir pou nou pou bann lobzektif site dan sa politik la ouswa pou bann lezot lobzektif ki ou aprouve. Sa bann parti la tret lenformasion ek fournir servis led dan nou plas. Kapav osi nou pou pas lenformasion agreze lor itilizasion nou website ar bann parti tiers, me sa pa pou kontenir lenformasion ki dimoun kapav servi pou rekonet ou.

Bann pei andeor Zonn Ekonomik Eropeen pa touzour ena lalwa fort lor proteksion data. Par kont, nou pou touzour pran bann mezir pou asir ki bann parti tiers itiliz ou lenformasion dapre sa politik la.

Konfirmasion ki ou ena enn kont anrezistre kot nou, par ladres mel ki ou enskrir ouswa avek ki ou verifie, pou disponib pou piblik.

Sof si oblize par lalwa, nou pa pou otreman partaz, vann ou distribie oken leformasion ki ou donn nou san ou konsanteman.

Finaleman, si nou konpagni rant dan enn joint venture avek, ouswa vande ou ini ar enn lot antite konpagni, ou lenformasion kapav pou revele ar nou bann nouvo partner ou propieter konpagni.

Ou bann drwa

Ou ena drwa dimann nou pa tret ou data personel pou lobzektif marketing. Ou kapav ekzers ou drwa ampes enn tel tretman, dan se ka sanz ou reglaz kont.

Nou website kapav ena bann lien ver ek depi bann website nou bann rezo partner, azan reklam ek filial. Si ou swiv enn lien ver enn parmi sa bann website la, note silvouple ki sa bann website la zot ena zot prop politik konfidansialite e nou pa aksepte okenn responsabilite ou obligasion dan sa bann politik la. Silvouple chek sa bann politik la avan ki ou soumet enn data personel ar sa bann website la.

Sekirite ek konservasion data

Nou servi bann mezir sekirite pou protez ou lenformasion kont akse par bann dimoun pa otorize e kont tretman ilegal, pert aksidantel, destriksion ek domaz. Nou pou gard ou lenformasion pandan enn letan rezonab ou osi lontan ki lalwa egziz li.

Akse ek miz azour

Ou gagn drwa vwar sa lenformasion lor ou ki nou pe garde la e dimann nou fer tou sanzeman neseser pou asir ki li rest korek ek azour. Si ou anvi fer sa, kontak nou silvouple. Nou gagn drwa fer ou peye £10 pou pri nou servis, dapre lalwa, kan nou donn ou bann detay leformasion lor ou ki nou pe garde.

Sanzeman dan nou Politik Konfidansialite

Tou sanzeman dan nou Politik Konfidansialite dan lefitir pou poste dan website e, si neseser, par kominikasion par mel.

Kan enn sanzeman konsern ou data personel, nou pou bizin dimann ou konsanteman avan.

Kontak

Tou komanter, kestion ek demann lor fason nou itiliz ou lenformasion zot tou aksepte e bizin avoye dabor lor help@myunidays.com.

Kod Kondwit Pou Proteksion Data GÉANT (KoKo)

Nom servis

UNiDAYS

Deskripsion servis

UNiDAYS se Rezo Afinite Etidian pli gran dan lemonn ki konekt enn odians etidian global ar bann mark ek servis pertinan.

Kontrole data ek dimoun kontak

MyUnidays Limited ki so ladres 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB se li kontroler data, e kapav kontakte direkteman par post ar sa ladres lao la, ouswa par mel ver help@myunidays.com

Ziridiksion

GB, Langeleter

Data personel trete

Sa data swivan la li demande par ou Home Organisation:

  • ou ID itilizater inik (SAML persistent identifier, ePPN ou ePTID) ou rol ydans ou Home Organisation (eduPersonAffiliation, eduPersonPrimaryAffiliation ou eduPersonScopedAffiliation)
  • Sa data swivan la li ramase par oumem: Kan ou vizit, enskrir ouswa get lenformasion lor bann prodwi ou servis lor myunidays.com, kapav nou pou diman ou sertenn lenformasion lor oumem kouma ou nom, ou nivo ledikasion, nom enstitision ek ou adres mel aktyel.

Anplis, kapav osi nou pou kolekte lenformasion lor ou itilizasion nou website ek lenformasion lor ou a partir bann mesaz ki ou poste dan nou website ek bann mel ousaw let ki ou avoy nou.

Lobzektif tretman data personel

Ou lenformasion pou permet nou donn ou akse bann parti spesifik nou website ek permet nou opere servis myunidays.com pou ou. Nou pou osi itiliz ek analiz lenformasion ki nou kolekte pou ki nou kapav ofrir, soutenir, amelior ek develop nou biznes.

Anpartikilie, kapav nou pou itiliz ou lenformasion pou kontak ou pou dimann ou lopinion lor nou bann servis e pou enform ou tanzantan bann sanzeman emportan ousaw bann developeman ki ena dan nou website ou nou bann servis.

Anplis, kapav osi nou pou itiliz ou lenformasion pou fer ou kone bann prodwi ek servis ki nou pe ofer ki kapav enteres ou. Si ou sanze ou lopinion ki nou kontak ou dan lefitir, ou kapav dezenskrir, dan se ka kontak nou direkteman ouswa sanz ou bann preferans dan ou reglaz kont.

Si ou kontak nou, kapav nou pou gard enn rekord sa korespondas la dan nou rezis.

Nou pou osi gard sertenn leformasion pou evit frod.

Bann parti tiers ar ki ban data personel revele

Data personel li pa pou revele ar oken nou bann partner e selman partaze dan ene format anonymize ek agreze. Kapav nou pou partaze ou data personel ar nou bann fourniser servis parti tiers pou ki nou kapav ofer ou nou bann servis, anpartikilie, kontak ou konsernan nou bann servis ek prodwi. Finaleman, kapav nou pou revele ou lenformasion ar enn konpagni ki pe rod aste, inir avek, ouswa angaz dan, enn joint venture ar nou. Konfirmasion ki ou ena enn kont kot nou, par ladres mel ki ou enskrir ouswa avek ki ou verifie, pou disponib pou piblik.

Kouma gagn akse, koriz ek efas data personel

Pou dimann akse ou koreksion ou, si enn tel data kapav efase dapre lalwa, pou dimann efaseman, silvople kontak nou ar sa detay kontak site lao la. Note silvople ki kan lenformasion la garde akoz enn lobzektif lezitim, par exanp prevansion frod, nou pa oblize efas sa data la.

Ou ena drwa dimann nou pa tret ou data personel pou lobzektif marketing. Ou kapav ekzers ou drwa ampes enn tel tretman, dan se ka sanz ou reglaz kont.

Konservasion data

Nou servi bann mezir sekirite pou protez ou lenformasion kont akse par bann dimoun pa otorize e kont tretman ilegal, pert aksidantel, destriksion ek domaz. Ou data pou bizin garde pendan sa period ki ou kont rest aktiv la. Kan ou dezenskrir, tou bann data ki nou pa bizin pou pravansion frod pou efase.

Kod Kondwit Pou Proteksion Data

Ou data pou proteze dapre Lalwa Proteksion Data 1998 e, letan li aplike, dapre Regleman Proteksion Data.

Ou data personel pou proteze selon Kod Kondwit pou Bann Fourniser Servis, enn norm komen pou sekter resers ek edikasion siperier pou protez ou lavi prive.

Deklarasion konfidansialite dat 14 Zwen 2017.