Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska versionen av dessa användarvillkor som uppstår vid tolkningen av den engelska versionen har den engelska versionen företräde.


Denna sida (tillsammans med de dokument som denna sida hänvisar till) beskriver villkoren för din användning av denna webbplats (myunidays.com) (‟webbplatsen”), oavsett om du är gäst eller registrerad användare. Läs dessa villkor (‟användarvillkoren”) noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda webbplatsen visar du att du accepterar dessa användarvillkor och samtycker till att följa dem. Om du inte accepterar dem ska du avstå från att använda webbplatsen.


Information om oss


myunidays.com är en webbplats som drivs av MYUNIDAYS LTD, som bedriver handel under namnet UNiDAYS (‟vi”, ‟vår” och ‟oss”). Vi är registrerade i England och Wales under organisationsnummer 7552253 och har vårt registrerade säte på adressen 2 Castle Boulevard, Nottingham NG7 1FB, Storbritannien. Du kan kontakta oss på följande e-postadress: info@myunidays.com.


Vår tjänst


När du registrerar dig hos UNiDAYS kan du, så länge som du fortfarande är registrerad, få tillgång till rabatter och erbjudanden via vår webbplats och via marknadsföringskommunikationer.
Tjänsten vi tillhandahåller på vår webbplats är gratis och erbjuds inte på permanent basis. Tillträde till webbplatsen ges temporärt och vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande dra in tjänsten eller modifiera den (se nedan). Vi kan inte hållas ansvariga för om webbplatsen av någon anledning vid något tillfälle eller under någon tidsperiod inte är tillgänglig.
Den svenska Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) ska gälla i tillägg till dessa användarvillkor. Denna lag ger konsumenter rätt att inom 14 dagar ångra och bryta ett avtal via e-post till ovan angivna e-postadress.
De rabatter vi marknadsför på vår webbplats erbjuds av de återförsäljare vi samarbetar med och inte av oss. Vi är inte involverade i det avtalsförhållande som användaren etablerar med återförsäljaren vid utnyttjandet av en rabatt i återförsäljarens butik.
Från tid till annan kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av eller hela webbplatsen för användare som har registrerat sig hos oss. Om du väljer eller blir tilldelad en användarspecifik identifieringskod, ett lösenord eller någon annan identifieringsinformation som en del av våra säkerhetsprocedurer, måste denna identifieringsinformation hållas hemlig och inte avslöjas för tredje part. Vi har rätt att när som helst inaktivera identifieringskoder, lösenord och annan identifieringsinformation om vi anser att du har underlåtit att leva upp till något av villkoren i dessa användarvillkor.
Du ansvarar själv för alla arrangemang som krävs för att du ska kunna få åtkomst till vår webbplats. Du ansvarar också för att alla som får åtkomst till webbplatsen via din internetanslutning känner till användarvillkoren och efterlever dem.
Om du utnyttjar en rabattkod eller annat erbjudande via vår webbplats bekräftar du att du är medveten om att dessa är föremål för tredje parts villkor och att det är ditt ansvar att granska dessa villkor innan du påbörjar någon transaktion med sådan tredje part.
Tjänsten UNiDAYS är inte avsedd för personer under 16 år. Om du är under 16 år har du inte tillåtelse att använda tjänsten. Genom att använda tjänsten bekräftar du att du har fyllt 16 år. Om du är mellan 16 och 17 år får du bara registrera dig för tjänsten UNiDAYS med förälders eller förmyndares samtycke och bekräftar genom att använda tjänsten att du har sådant samtycke och att du avser att följa dessa användarvillkor. Om du har fyllt 18 år bekräftar du genom att använda tjänsten att du är fullt kapabel och kompetent att godkänna de villkor, förpliktelser, bekräftelser, uttalanden och garantier som anges i dessa användarvillkor samt att du ska efterleva dem.


Immateriella rättigheter


Vi äger alla immateriella rättigheter på vår webbplats. Med undantag för information som hämtats från andra webbplatser och produkt- och företagsannonser äger vi även immateriella rättigheter av det material som publicerats på webbplatsen. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagstiftning och traktat runt om i världen. Alla sådana rättigheter är reserverade.
Du får, såvida inget annat anges, skriva ut kopior och ladda ned utdrag av sidor från webbplatsen för personligt bruk och du får göra andra uppmärksamma på material som publicerats på webbplatsen.
Du får inte göra några som helst ändringar i papperskopior eller digitala kopior av material som du skrivit ut eller laddat ned och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller audiosekvenser utan den text som eventuellt hör ihop med materialet.
Vår status (såväl som statusen för eventuella identifierade bidragsgivare) som författare till materialet på vår webbplats måste alltid erkännas. Du får inte använda någon del av materialet på webbplatsen för kommersiella ändamål utan att först ha erhållit en licens av oss. Om du skriver ut, kopierar eller laddar ned någon del av webbplatsen i strid med dessa användarvillkor upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart och du måste, enligt vår preferens, returnera eller förstöra alla kopior av materialet som du eventuellt har gjort.


Tillförlitlighet av publicerat material


Kommentarer, annonser och annat material som publiceras på vår webbplats är inte avsedda att vara juridiskt bindande, tillförlitliga råd eller rekommendationer. Trots det ansvar vi har enligt bestämmelser i skadeståndslagstiftningen och annan lagstiftning frånsäger vi oss allt ansvar som baseras på tilltron som webbplatsens besökare har till sådant material, eller som baseras på tilltron som andra som informerats om innehållet i sådant material har till materialet ifråga.


Webbplatsen ändras regelbundet

Vi avser att uppdatera webbplatsen regelbundet och kan när som helst ändra dess innehåll. Om det skulle bli nödvändigt kan vi göra ett uppehåll i tillgängligheten till webbplatsen eller stänga den definitivt. Vi har ingen förpliktelse att hålla informationen på vår webbplats uppdaterad, varför all eller viss information när som helst kan vara inaktuell.


Vårt ansvar


Materialet på vår webbplats tillhandahålls utan garantier, villkor eller utfästelser beträffande dess felfrihet.
Vid avsiktlig eller grov vårdslöshet som kan hänföras till oss, liksom även vid dödsfall, kroppsskada och sjukdom, ska vårt ansvar vara obegränsat. Vårt ansvar enligt bestämmelserna i produktansvarslagen såväl som ansvar för en garanti vi utfärdat ska också vara obegränsade.
Vid eventuellt brott mot en grundläggande avtalsskyldighet (‟kärnförpliktelse”) som blir följden av en smärre försummelse eller försummelse av normalgraden å vår sida, ska vårt ansvar begränsas till den skada som kan förväntas och som är typisk för affärsverksamheten ifråga.
Vi utesluter allt ytterligare ansvar med undantag för vad som anges i gällande, obligatoriska konsumentskyddslagstiftning.
Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller även personligt ansvar för UNiDAYS anställda, representanter, chefer och tjänstemän, samt även för företagets ställföreträdande ombud.

Information om dig och dina besök på vår webbplats


Vi bearbetar information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy


Så här använder vi den information vi får från dig


Din information gör det möjligt för oss att ge dig åtkomst till särskilda delar av vår webbplats och driva tjänsten på myunidays.com åt dig. Vi kommer även att använda och analysera den information vi inhämtar i syfte att administrera, förbättra och utveckla vår verksamhet och ge support.
Vi kan till exempel använda din information (om du har samtyckt till detta genom att acceptera våra användarvillkor) för att kontakta dig för att få veta vad du tycker om våra tjänster och emellanåt informera dig om viktiga ändringar och utveckling av webbplatsen.
Vidare kan vi använda din information till att skicka dig marknadsföringsinformation för att informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder, som kan vara av intresse för dig. Låt oss veta om du senare ändrar dig och inte vill bli kontaktad.
Om du kontaktar oss kan vi komma att spara en kopia av korrespondensen.
För innehåll som täcks av immateriella rättigheter, som t.ex. foton och videosekvenser (“media”) beviljar du oss, samt garanterar du att du har alla erforderliga rättigheter att bevilja oss, en icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, världsomspännande och mot licensavgift utlåningsbar licens (“licens”) att reproducera, redigera, publicera, distribuera och göra tillgänglig online all media som du tillhandahåller som har samband med ditt konto för användning i all vår kommersiella eller icke-kommersiella verksamhet, inklusive men ej begränsat till tryckta publikationer, presentationer, marknadsförings- och reklammaterial, eller vår webbplats. Denna licens upphör när du raderar din media eller ditt konto, såvida innehållet inte har delats med andra och de inte har raderat det.
När du raderar media raderas det på samma sätt som när du tömmer papperskorgen i en dator. Du ska emellertid vara införstådd med att raderat innehåll fortfarande kan finnas kvar i säkerhetskopior under en rimlig tidsperiod (utan att vara tillgänglig för andra).


Virus, hackning och andra brott


Du får inte missbruka vår webbplats genom att med avsikt introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat illasinnat eller teknologiskt skadligt material. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen, servern som den lagras på eller någon annan server, dator eller databas som är ansluten till webbplatsen. Du får inte attackera vår webbplats med en DoS-attack (denial-of-service) eller en DDoS-attack (distributed-denial-of-service).
En överträdelse av ovanstående bestämmelse är ett lagbrott enligt Brottsbalken kapitel 4 om illegal användning av datorinformation. Vi kommer att rapportera sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och samarbeta med dessa myndigheter för att avslöja din identitet för dem. Vid sådan överträdelse kommer din rätt att använda vår webbplats omedelbart att upphöra.
Vi kommer inte att vara ansvariga för eventuell förlust eller skada som orsakats av en DDoS-attack, virus eller annat teknologiskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data och annat privatägt material på grund av din användning av vår webbplats eller på grund av att du laddat ned material som publicerats på vår webbplats eller på en webbplats som är länkad till vår webbplats.


Länka till vår webbplats


Du får länka till vår webbplats förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvisande och lagligt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar vår goodwill, men du får inte skapa en länk på ett sätt som antyder att det finns någon anknytning, något godkännande eller stöd från vår sida när så inte är fallet.
Du får inte länka från en webbplats som inte är din.
Vår webbplats får inte vara inramad på en annan webbplats. Du får bara skapa en länk till webbplatsens förstasida, inte till andra sidor på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande dra tillbaka tillåtelsen att länka till webbplatsen.
Om du vill använda material på vår webbplats på annat sätt än vad som anges ovan, skickar du din förfrågan till info@myunidays.com.


Länkar från vår webbplats


Länkar på vår webbplats som länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part finns endast där för information. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatsers eller resursers innehåll och tar uttryckligen avstånd från deras innehåll och påtar oss inte något ansvar för dem eller för förlust eller skada som användningen av dem eventuellt orsakar. Vi kommer naturligtvis att omedelbart ta bort en länk om vi får veta att den länkar till olagligt innehåll.


Tillämplig lagstiftning


Dessa användarvillkor regleras av engelsk lag.
Varumärket "UNiDAYS" är ett registrerat varumärke.


Skadeståndsanspråk och tvister


Om du vill göra anspråk på skadeersättning måste du meddela oss inom 60 dagar efter en transaktion, betalning och/eller uppgörelse, eller inom 60 dagar efter det datum då en sådan transaktion, betalning och/eller uppgörelse borde ha ägt rum. Klagomålet ska adresseras till oss och skickas till följande e-postadress: help@myunidays.com. Skadeståndsanspråk som inte inkommer inom ovan angivna tidsperiod är ogiltiga.
Tvister ska i första hand lösas genom överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte kan nås ska tvister avgöras inom det ordinära domstolssystemet.
Du kan alltid vända dig till konsumentvägledningen i din kommun för att få råd eller hänskjuta tvisten till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”) i fall där ARN besitter nödvändig kompetens. Vid eventuell dispyt kommer vi att följa ARN:s rekommendationer.


Variationer


Vi kan när som helst revidera dessa användarvillkor genom att göra ändringar på denna sida. Du förväntas att då och då kontrollera texten på denna sida för att se om vi har gjort några ändringar, eftersom de är bindande för dig. En del av bestämmelserna i användarvillkoren kan också ersättas av text som publiceras på annat ställe på webbplatsen.

Om du undrar över något


Om du har frågor om något av det material som publiceras på vår webbplats, kontakta info@myunidays.com

Close