Tjänstens villkor

Den här sidan (och de dokument som den hänvisar till) beskriver de villkor som gäller för din användning av denna webbplats (myunidays.com) (”Webbplatsen”), vare sig du använder den som gäst eller som registrerad användare. Läs dessa villkor (”Villkoren”) noga innan du börjar använda vår Webbplats. Om du använder vår Webbplats innebär det att du godkänner dessa Villkor och åtar dig att följa dem. Om du inte godkänner villkoren ber vi dig vänligen att inte använda Webbplatsen.

Information om oss

myunidays.com is är en webbplats som drivs av MYUNIDAYS LTD, med bifirma UNiDAYS (”vi”, ”vår” och ”oss”). Vi är registrerade i England och Wales med bolagsnummer 7552253 och har säte på 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.

Åtkomst till vår Webbplats

Vi tillåter tillfällig åtkomst till vår Webbplats och förbehåller oss rätten att återkalla eller ändra den tjänst som vi tillhandahåller på Webbplatsen utan meddelande (se nedan). Vi ansvarar inte om vår Webbplats av någon anledning inte är tillgänglig vid en viss tidpunkt eller under en viss period.

Vi kan ibland begränsa åtkomsten till vissa delar av vår Webbplats, eller webbplatsen som helhet, för registrerade användare.

Om du väljer, eller får, ett användar-ID-nummer, lösenord eller andra uppgifter som en del av våra säkerhetsåtgärder efter att du har anmält dig hos oss ska du behandla dessa uppgifter konfidentiellt och inte avslöja dem för tredje parter. Vi har rätt att när som helst inaktivera användar-ID-nummer eller lösenord om vi anser att du har överträtt någon av bestämmelserna i dessa Villkor. Detta gäller oavsett om du har valt användar-ID-numret eller lösenordet själv eller om du har fått dem av oss.

Du ansvarar för att vidta de åtgärder som krävs för att du ska få tillgång till Webbplatsen. Du ansvarar också för att se till att alla personer som får tillgång till vår Webbplats genom din internetanslutning känner till dessa villkor och följer dem.

Om du skaffar en kampanjkod eller utnyttjar ett erbjudande eller en rabatt genom vår Webbplats godkänner du att erbjudandet eller rabatten regleras av en tredje parts villkor, som det finns en länk till på vår Webbplats. Du ansvarar för att granska villkoren innan du genomför en transaktion med denna tredje part.

Tjänsten UNiDAYS riktar sig inte mot personer under 16 år. Om du är under 16 år har du inte rätt att använda UNiDAYS. Om du använder tjänsten bekräftar du att du har fyllt 16 år. Om du har fyllt 18 år bekräftar du att du har full behörighet och kapacitet att ingå och teckna de villkor, förpliktelser, bekräftelser, utfästelser och garantier som anges i dessa Villkor och att följa och uppfylla dessa Villkor.

Immateriella rättigheter

Vi äger alla eventuella immateriella rättigheter till vår Webbplats. Med undantag för information som har hämtats från andra webbplatser och annonser rörande produkter och företag, äger vi också alla immateriella rättigheter till det material som publiceras på Webbplatsen. Dessa verk skyddas av lagstiftning och konventioner om upphovsrätt runt om i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls.

Om annat inte anges har du rätt att skriva ut en kopia och ladda ner utdrag av sidor på vår Webbplats för personligt bruk, och du kan uppmärksamma andra om det material som har publicerats på vår Webbplats.

Du får inte göra ändringar av något slag i de papperskopior eller digitala kopior som du har skrivit ut eller laddat ner och du får inte använda illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller grafik utan eventuell tillhörande text.Vår ställning (och våra angivna bidragsgivares ställning) som upphovsmän till materialet på Webbplatsen ska alltid anges.

Du får inte använda någon del av materialet på vår Webbplats för kommersiella ändamål utan att först ha fått en licens från oss till detta.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår Webbplats i strid med dessa Villkor upphör din rätt att använda Webbplatsen omedelbart och du måste, beroende på vad vi väljer, skicka tillbaka eller förstöra alla eventuella kopior du har gjort av materialet.

Publicerad information

Kommentarer, annonser och annat material som publiceras på vår Webbplats utgör inte råd som du ska förlita dig på. Vi friskriver oss därför från allt ansvar som kan uppkomma till följd av att en besökare på Webbplatsen, eller annan som kan känna till dess innehåll, har förlitat sig på detta material.

Vår webbplats ändras hela tiden

Det är vår avsikt att uppdatera Webbplatsen regelbundet, och vi kan löpande ändra innehållet på den. Vid behov kan vi avbryta åtkomsten till vår Webbplats eller stänga den på obestämd framtid. Det kan hända att materialet på vår webbplats är inaktuellt vid någon tidpunkt, och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.

Vårt ansvar

Det material vi visar på vår webbplats tillhandahålls utan garantier, förutsättningar eller andra åtaganden om dess riktighet. I den utsträckning det tillåts enligt lag friskriver vi oss, och eventuella tredje parter som är förknippade med oss, härmed uttryckligen från:

alla villkor, garantier och andra bestämmelser som annars kan vara underförstådda enligt lag, praxis eller billighetsrätt,

allt ansvar för direkt eller indirekt skada eller följdskada som användare ådrar sig i samband med vår Webbplats eller användningen av vår Webbplats, det faktum att det inte gått att använda vår webbplats, eller resultaten av användningen av vår Webbplats, webbplatser som är kopplade till vår Webbplats och material som är publicerat på den, inbegripet men inte begränsat till ansvar för

förlust av inkomst eller förtjänst,
förlust av affärsmöjligheter,
utebliven vinst eller förlust av avtal,
förlust av förväntade besparingar,
dataförlust,
goodwillförlust,
förspilld lednings- eller kontorstid, och

annan förlust eller skada, oavsett slag och oavsett hur den uppkommer och vare sig det rör sig om utomobligatorisk skada (även sådan som grundar sig på vårdslöshet), skada på grund av avtalsbrott eller liknande, även om den kunde förutses.Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada som uppkommer till följd av vår vårdslöshet eller vårt ansvar för bedrägligt vilseledande eller vilseledande i fråga om grundläggande frågor, eller varje annat ansvar som vi inte kan friskriva oss från eller begränsa enligt gällande rätt.

Information om dig och dina besök på vår Webbplats

Vi behandlar information om dig i enlighet med vår Sekretesspolicy. Om du använder vår webbplats samtycker du till denna behandling och garanterar att alla uppgifter du lämnar till oss är riktiga. Vi använder cookies och andra pixeltaggar i enlighet med vår Policy för cookies.

Om du använder denna webbplats innebär det att du samtycker i enlighet med Regulation 6 i Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 (PECR) och godkänner följande:

  1. Du kan välja att inte ta emot cookies från den här webbplatsen genom att ställa in din webbläsare att vägra cookies från domänen myunidays.com. Om du gör det kommer dock vår Webbplats att fungera sämre, och det är kanske inte möjligt att visa dig riktig information.
  2. Om du registrerar dig eller loggar in på webbplatsen godkänner du uttryckligen att vi kan placera en cookie på din dator i detta syfte. Om vi inte placerar en cookie på din dator kan du inte logga in på webbplatsen. Detta behandlas i punkterna 4 (a) och 4 (b) i PECR som nämns ovan.
  3. Med hjälp av din webbläsare kan du när som helst radera tredjepartscookies som har placerats på din dator.

Virus, hackning och andra brott

Du har inte rätt att missbruka Webbplatsen genom att medvetet överföra virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår Webbplats, den server som vår Webbplats lagras på eller annan server, dator eller databas som har en koppling till vår Webbplats. Du får inte genomföra en överbelastningsattack eller distribuerad överbelastningsattack mot vår Webbplats. Om du bryter mot denna bestämmelse begår du ett brott enligt Computer Misuse Act 1990. Vi anmäler alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och samarbetar med dem genom att ge dem upplysningar om din identitet. Vid en sådan överträdelse upphör din rätt att använda Webbplatsen omedelbart.

Vi ansvarar inte för förlust eller skada som orsakas genom en distribuerad överbelastningsattack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan skada din datorutrustning, programvara, data eller annat immaterialrättsligt skyddat material till följd av att du använder vår Webbplats eller laddar ner material från den eller från en webbplats som är kopplad till vår Webbplats.

Länkar till vår Webbplats

Du kan ha en länk till vår webbplats, förutsatt att det sker på ett sätt som är skäligt, lagligt och inte skadar eller utnyttjar vårt renommé. Du får dock inte lägga upp en länk på ett sätt som antyder att det förekommer något slags samarbete mellan oss eller att vi godkänner eller stöder något om det inte är fallet.

Du får inte skapa en länk från en webbplats som inte tillhör dig.Vår Webbplats får inte ingå i ramar på andra webbplatser och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av vår Webbplats än startsidan. Vi förbehåller oss rätten att återta rätten att skapa länkar utan meddelande.

Om du vill använda något material på vår webbplats på annat sätt än som anges ovan ber vi dig kontakta oss på help@myunidays.com.

Länkar från vår Webbplats

När vår Webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser från tredje parter tillhandahålls dessa länkar endast i informationssyfte. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och påtar oss inte något ansvar för dem eller för eventuell förlust eller skada som uppkommer på grund av din användning av dem.

Jurisdiktion och tillämplig rätt

Engelska domstolar har exklusiv jurisdiktion över eventuella anspråk som uppkommer på grund av eller i samband med ett besök på vår webbplats, men vi förbehåller oss rätten att väcka talan mot dig för brott mot dessa villkor i det land där du har din hemvist eller i ett annat relevant land. Dessa villkor styrs av engelsk rätt.

Varumärken

"UNiDAYS" är ett registrerat varumärke.

Ändringar

Vi kan när som helst ändra dessa Villkor genom att ändra denna sida. Du förväntas kontrollera denna sida regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig. Vissa av bestämmelserna i dessa Villkor kan också komma att ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras någon annanstans på vår Webbplats.

Frågor

Om du har några frågor rörande materialet på vår Webbplats ber vi dig kontakta help@myunidays.com.