Bij een verschil in interpretatie tussen de Engelse versie en de versie in de lokale taal van deze servicevoorwaarden hebben de bepalingen van de Engelse versie van de servicevoorwaarden voorrang.
Op deze pagina (samen met de documenten waarnaar deze verwijst) worden de servicevoorwaarden uiteengezet waaronder u deze Website (myunidays.com) als gast of als geregistreerd gebruiker ('Website') mag gebruiken. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden') zorgvuldig voordat u onze Website gaat gebruiken. Door onze Website te gebruiken geeft u aan dat u deze Voorwaarden accepteert en dat u ermee instemt u eraan te houden. Als u niet instemt met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Website.


Informatie over ons


myunidays.com is een Website die eigendom is van MYUNIDAYS LTD, bekend onder de handelsnaam UNiDAYS ('wij', 'onze' en 'ons'). Wij zijn in Engeland en Wales geregistreerd onder ondernemingsnummer 7552253 en de maatschappelijke zetel is gevestigd op 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.


Onze dienst


Wij verbinden ons er niet toe de dienst die wij verlenen op onze Website permanent aan te bieden. Onze dienst wordt gratis aangeboden. Toegang tot onze Website is op tijdelijke basis toegestaan en wij behouden ons het recht voor de dienst die wij op onze Website aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als onze Website om wat voor reden dan ook op enig moment of enige tijd niet beschikbaar is.
De kortingen die wij op onze Website promoten, worden niet door ons, maar door de winkeliers met wie wij samenwerken aangeboden. Wij zijn niet betrokken bij de contractuele relatie die de gebruikers met de winkelier aangaan wanneer zij een korting verzilveren in de winkel van de winkelier.
Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige gedeelten van onze Website of tot de hele Website beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben ingeschreven.
Als u een gebruikersidentificatiecode, een wachtwoord of andere gegevens kiest of als die aan u worden verstrekt in het kader van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke gegevens vertrouwelijk behandelen en mag u die niet bekendmaken aan een derde. Wij hebben het recht om een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, of dit nu door u is gekozen of door ons aan u is toegewezen, op elk moment te deactiveren als u zich naar onze mening niet aan een bepaling van deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving hebt gehouden.
U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang te verkrijgen tot onze Website. Het is ook uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang verkrijgen tot onze Website bekend zijn met deze Voorwaarden en zich daaraan houden.
Door het verwerven van een reclamecode of door het verkrijgen van toegang tot een aanbieding of korting via onze Website erkent u dat de algemene voorwaarden van een derde op een dergelijke aanbieding of korting van toepassing zijn en het is uw verantwoordelijkheid deze voorwaarden te bestuderen voordat u een transactie afsluit met die derde.
De dienst van UNiDAYS is niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar. Als u jonger dan 16 bent, is het u niet toegestaan om de dienst van UNiDAYS te gebruiken. Door de dienst te gebruiken bevestigt u dat u ten minste 16 jaar bent. Als u 16 of 17 jaar bent, mag u zich alleen met toestemming van een van uw ouders of uw voogd inschrijven voor de dienst van UNiDAYS. Door de dienst van UNiDAYS te gebruiken bevestigt u dat u deze toestemming hebt en dat u zich zult houden aan deze voorwaarden en deze in acht zult nemen. Als u 18 jaar of ouder bent, bevestigt u dat u volledig bij machte of gerechtigd bent deze overeenkomst met alle voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, vertegenwoordigingen en garanties daarin aan te gaan en dat u zich zult houden aan deze Voorwaarden en deze in acht zult nemen.


Intellectuele eigendomsrechten


Wij zijn de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op onze Website. Met uitzondering van de informatie die van andere Websites is verzameld en van product- en bedrijfsadvertenties zijn wij ook eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van het op de Website gepubliceerde materiaal. Deze werken worden beschermd door wetten op het auteursrecht en wereldwijde verdragen. Al dit soort rechten zijn voorbehouden.
U mag kopieën afdrukken en passages downloaden van alle pagina's op onze Website voor persoonlijk gebruik en u mag anderen attenderen op het op onze Website geplaatste materiaal, tenzij anders is aangegeven.
Voor zover het de partijen krachtens de toepasselijke wetgeving is toegestaan dit overeen te komen, mag u de papieren of digitale kopieën van het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en mag u illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of enig grafisch materiaal niet los van de begeleidende tekst gebruiken.
Onze status (en die van alle geïdentificeerde personen die eraan hebben bijgedragen) als auteur van het materiaal op onze Website moet altijd worden erkend. U mag geen enkel gedeelte van het materiaal op onze Website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor eerst een licentie van ons te verkrijgen. Als u een gedeelte van onze Website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze Voorwaarden, wordt uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk ingetrokken en moet u alle kopieën van het materiaal dat u hebt samengesteld naar onze keuze retourneren of vernietigen.


Betrouwbaarheid van de geplaatste informatieCommentaar, advertenties en ander op onze Website geplaatst materiaal zijn niet bedoeld als juridisch bindend advies of een aanbeveling waarop vertrouwd kan worden. Ondanks onze verantwoordelijkheid die voortvloeit uit een onrechtmatige daad of een andere wettelijke bepaling, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat een bezoeker van onze Website of iemand die geïnformeerd is over de inhoud daarvan in dergelijk materiaal stelt.Onze Website verandert regelmatigOns doel is onze Website regelmatig bij te werken en wij kunnen de inhoud ervan op elk moment veranderen. Zo nodig kunnen wij de toegang tot onze Website tijdelijk blokkeren of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze Website kan op een gegeven moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht dit materiaal bij te werken.Onze aansprakelijkheid


Het materiaal op onze Website wordt verstrekt zonder enige garanties, voorwaarden of waarborgen wat betreft de juistheid ervan.
Bij opzettelijke of grove nalatigheid van onze kant, evenals bij overlijden, lichamelijk letsel of ziekte is onze aansprakelijkheid onbeperkt. Onze aansprakelijkheid in het kader van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid en onze aansprakelijkheid voor een door ons verleende garantie zijn eveneens onbeperkt.
In het geval van de niet-naleving van een fundamentele contractuele verplichting ('hoofdverplichting') die voortvloeit uit een lichte of gewone nalatigheid van onze kant, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die voorzienbaar is en kenmerkend voor het desbetreffende soort bedrijf.
Iedere andere aansprakelijkheid van onze kant wordt hierbij uitgesloten.
De voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn ook van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers, directeuren en ander hooggeplaatst personeel van UNiDAYS, evenals op de aansprakelijkheid van zijn agenten.


Gegevens over u en uw bezoeken aan onze WebsiteWij verwerken gegevens over u in overeenstemming met ons ">privacybeleid.


Gebruik van uw gegevens


Op basis van uw gegevens kunnen we u toegang geven tot specifieke gedeelten van onze Website en u gebruik laten maken van de myunidays.com-dienst. Wij gebruiken en analyseren de gegevens die wij verzamelen ook ten behoeve van onze bedrijfsvoering en de ondersteuning, verbetering en ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten.
Meer bepaald en voor zover u daarmee hebt ingestemd kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te vragen wat u van onze diensten vindt en om u af en toe te informeren over belangrijke veranderingen en ontwikkelingen in verband met onze Website of onze diensten.
Verder kunnen we uw gegevens ook gebruiken om u marketinginformatie te sturen of u te informeren over andere producten en diensten van ons die interessant voor u kunnen zijn. Als u in de toekomst niet langer door ons benaderd wenst te worden, laat ons dat dan weten.
Als u contact met ons opneemt, kunnen wij die correspondentie bewaren.
Voor content die onder intellectuele eigendomsrechten valt, zoals foto's en video's ('Media'), garandeert u ons, afhankelijk van uw accountinstellingen, dat u ons een niet-exclusieve, overdraagbare, in sublicentie te geven, royaltyvrije, wereldwijde licentie ('Licentie') verleent en over de rechten beschikt om ons die verlenen, om alle Media die u met betrekking tot uw account voor onze commerciële of niet-commerciële doeleinden verstrekt, waaronder, zonder beperking, in onze gedrukte publicaties, onze presentaties, ons reclamemateriaal, onze advertenties of op onze Website, te reproduceren, wijzigen, publiceren, verspreiden en online beschikbaar te stellen. De Licentie eindigt wanneer u uw Media verwijdert of uw account opheft, tenzij uw content met anderen is gedeeld en zij deze niet hebben verwijderd.
Wanneer u Media verwijdert, worden deze verwijderd zoals de prullenbak op een computer wordt geleegd. U dient echter te begrijpen dat verwijderde content gedurende een redelijke periode in back-upkopieën kan blijven bestaan (maar niet beschikbaar is voor anderen).


Virussen, hacken en andere overtredingen


U mag geen misbruik maken van onze Website door daarop opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is te introduceren. U mag niet proberen op ongeoorloofde wijze toegang te verkrijgen tot onze Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of enige andere server, computer of database die verbonden is met onze Website. U mag onze Website niet aanvallen via een 'denial of service’-aanval of een ‘distributed denial of service’-aanval.
Als u deze bepaling overtreedt, pleegt u een strafbaar feit op grond van de toepasselijke wetgeving. Wij doen aangifte van dergelijke overtredingen bij de bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten en zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. Bij dergelijke overtredingen komt uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk te vervallen.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies dat of schade die wordt veroorzaakt door een ‘distributed denial-of-service’-aanval, een virus of door ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander materiaal dat uw eigendom is, kan besmetten vanwege uw gebruik van onze Website of het downloaden door u van materiaal dat erop is geplaatst of op een andere website die ermee verbonden is.


Links naar onze Website


U mag links plaatsen naar onze homepage, mits u dat op een eerlijke en legale manier doet en geen schade toebrengt aan onze reputatie of daar misbruik van maakt, maar u mag de link niet zodanig plaatsen dat u enige vorm van samenwerking, goedkeuring of bevestiging van onze kant suggereert die niet bestaat.
U mag geen link vanaf een andere website plaatsen die niet uw eigendom is.
Onze Website mag niet als frame worden gebruikt op een andere website en u mag geen link creëren naar een ander gedeelte van onze Website dan de homepage. Wij behouden ons het recht voor onze toestemming om een link te plaatsen zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.
Als u gebruik wenst te maken van materiaal op onze Website anders dan hierboven is uiteengezet, kunt u hiertoe een verzoek indienen via info@myunidays.com.


Links vanaf onze Website


Daar waar onze Website links bevat naar andere websites en naar door derden verstrekte middelen, worden deze u slechts ter informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de content of de middelen van die websites en nemen daar uitdrukkelijk afstand van. Wij aanvaarden daar geen aansprakelijkheid voor, noch voor verlies dat of schade die uit het gebruik ervan kan voortvloeien. Uiteraard zullen wij een link onmiddellijk verwijderen als wij vernemen dat er illegale inhoud op de desbetreffende website is gepubliceerd.


Toepasselijk recht


Op deze Voorwaarden is het Engelse recht van toepassing.

Handelsmerk
"UNiDAYS" is een geregistreerd handelsmerk in het Verenigd Koninkrijk.


Variaties


Wij kunnen deze Voorwaarden op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te lezen om nota te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, omdat deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze Voorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze Website zijn gepubliceerd.


Uw bezorgdheid

Als u bezorgd bent over materiaal dat op onze Website te zien is, kunt u contact met ons opnemen via info@myunidays.com.

Close