Verdergaan naar hoofdinhoud Verdergaan naar voettekst

Legacy Terms of Service NL

Servicevoorwaarden

Op deze pagina (samen met de documenten waar deze pagina naar verwijst) worden de servicevoorwaarden uiteengezet waaronder u deze website (myunidays.com) (“site”) als gast of als geregistreerd gebruiker mag gebruiken. Lees deze gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”) zorgvuldig voordat u onze site gaat gebruiken. Door onze site te gebruiken geeft u aan dat u deze voorwaarden accepteert en dat u ermee instemt u eraan te houden. Als u niet instemt met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van de site.

Informatie over ons

myunidays.com is een site die eigendom is van MYUNIDAYS LTD, bekend onder de handelsnaam UNiDAYS ('wij', 'onze' en 'ons'). Wij zijn in Engeland en Wales geregistreerd onder ondernemingsnummer 7552253 en ons bedrijf is gevestigd op 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.

Toegang tot onze site

Toegang tot onze site is op tijdelijke basis toegestaan en wij behouden ons het recht voor de dienst die wij op onze site aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als onze site om wat voor reden dan ook op enig moment of enige tijd niet beschikbaar is.

Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige gedeelten van onze site of tot de hele site beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben ingeschreven.

Als u een gebruikersidentificatiecode, een wachtwoord of andere gegevens kiest of als die aan u worden verstrekt in het kader van onze beveiligingsprocedures nadat u zich bij ons hebt geregistreerd, moet u dergelijke gegevens vertrouwelijk behandelen en mag u die niet bekendmaken aan een derde. Wij hebben het recht om een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, of dit nu door u is gekozen of door ons aan u is toegewezen, op elk moment te deactiveren als u zich naar onze mening niet aan een bepaling van deze voorwaarden hebt gehouden.

U bent verantwoordelijk om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om toegang te verkrijgen tot onze site. Het is ook uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang verkrijgen tot onze site bekend zijn met deze voorwaarden en zich daaraan houden.

Door het verwerven van een reclamecode of door in te gaan op een aanbieding of korting via onze site erkent u dat op een dergelijke aanbieding of korting de algemene voorwaarden van een derde van toepassing zijn (een link naar deze voorwaarden is te vinden op onze site), en het is uw verantwoordelijkheid deze voorwaarden te bestuderen voordat u een transactie afsluit met die derde.

De dienst van UNiDAYS is niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar. Als u jonger dan 16 bent, is het u niet toegestaan om de dienst van UNiDAYS te gebruiken. Door de dienst te gebruiken bevestigt u dat u ten minste 16 jaar bent. Als u 18 jaar of ouder bent, bevestigt u dat u volledig bij machte of gerechtigd bent de voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, vertegenwoordigingen en garanties die in deze voorwaarden uiteen zijn gezet aan te gaan en dat u zich zult houden aan deze voorwaarden en deze in acht zult nemen.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site. Met uitzondering van de informatie die van andere sites is verzameld en van product- en bedrijfsadvertenties zijn wij ook eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van het op de site gepubliceerde materiaal. Deze werken worden beschermd door wetten op het auteursrecht en wereldwijde verdragen. Al dit soort rechten zijn voorbehouden.

U mag kopieën afdrukken en passages downloaden van alle pagina's op onze site voor persoonlijk gebruik en u mag anderen attenderen op het op onze site geplaatste materiaal, tenzij anders is aangegeven.

U mag de papieren of digitale kopieën van het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of enig grafisch materiaal niet los van de begeleidende tekst gebruiken. Onze status (en die van alle geïdentificeerde personen die eraan hebben bijgedragen) als auteur van het materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel gedeelte van het materiaal op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor eerst een licentie van ons te hebben verkregen.

Als u een gedeelte van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze voorwaarden, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk ingetrokken en moet u alle kopieën van het materiaal dat u hebt samengesteld naar onze keuze retourneren of vernietigen.

Betrouwbaarheid van de geplaatste informatie

Commentaar, advertenties en ander op onze site geplaatst materiaal zijn niet bedoeld als juridisch bindend advies of een aanbeveling waarop vertrouwd kan worden. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat een bezoeker van onze site of iemand die geïnformeerd is over de inhoud daarvan in dergelijk materiaal stelt.

Onze site verandert regelmatig

Ons doel is onze site regelmatig bij te werken en wij kunnen de inhoud ervan op elk moment veranderen. Zo nodig kunnen wij de toegang tot onze site tijdelijk blokkeren of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze site kan op een gegeven moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht dit materiaal bij te werken.

Onze aansprakelijkheid

Het materiaal op onze site wordt verstrekt zonder enige garanties, voorwaarden of waarborgen wat betreft de juistheid ervan. Voor zover bij wet toegestaan sluiten wij en met ons verbonden derde partijen uitdrukkelijk het volgende uit:

Alle condities, garanties en andere voorwaarden die anderszins kunnen worden geïmpliceerd door wet, gewoonterecht of het ongeschreven recht.

Elke aansprakelijkheid voor een direct, indirect of voortvloeiend verlies of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken, of resultaten van het gebruik van onze site, alle websites die ermee verbonden zijn en alle materialen die erop zijn geplaatst, inclusief, zonder beperking elke aansprakelijkheid voor:

verlies van inkomen of opbrengst;
verlies van klandizie;
verlies van winst of contracten;
verlies van verwachte besparingen;
verlies van gegevens;
verlies van goodwill;
verspild management of kantoortijd; en

voor elk ander verlies of schade van welke soort dan ook, hoe die ook zijn ontstaan en of ze zijn veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contactbreuk of anderszins, zelfs wanneer dit te voorzien is. Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid bij overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor frauduleuze misleiding of misleiding met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt krachtens toepasselijk recht.

Gegevens over u en uw bezoeken aan onze site

Wij verwerken gegevens over u in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door het gebruik van onze site geeft u toestemming voor deze verwerking en staat u ervoor in dat alle door u verstrekte gegevens correct zijn. Wij gebruiken cookies en andere webbakens in overeenstemming met ons Cookiebeleid.

Door het gebruik van onze site gaat u krachtens verordening 6 van de Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 (PECR), [de in het VK geldende Verordeningen inzake privacy en elektronische communicaties 2003] akkoord met het volgende:

  1. U kunt cookies van deze site weigeren door uw browser in te stellen om cookies te weigeren van het domein myunidays.com. Als u dit doet, zal bepaalde functionaliteit van onze site beperkt zijn en kunnen wij u geen nauwkeurige informatie tonen.
  2. Door te registeren en in te loggen op de site geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om een cookie voor dit doel te plaatsen. U kunt niet inloggen op de site als wij geen cookie plaatsen. Dit wordt geregeld in artikel 4 (a) en 4 (b) van de verordeningen.
  3. U kunt alle cookies die derde partijen hebben geplaatst te allen tijde via uw browser wissen.

Virussen, hacken en andere overtredingen

U mag geen misbruik maken van onze site door daarop opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is te introduceren. U mag niet proberen op ongeoorloofde wijze toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige andere server, computer of database die verbonden is met onze site. U mag onze site niet aanvallen via een 'denial of service’ (DoS)-aanval of een ‘distributed denial of service’ (DDoS)-aanval. Als u deze bepaling overtreedt, pleegt u een strafbaar feit op grond van de toepasselijke wetgeving. Wij doen aangifte van dergelijke overtredingen bij de bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten en zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. Bij dergelijke overtredingen komt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk te vervallen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies dat of schade die wordt veroorzaakt door een ‘distributed denial-of-service’-aanval, een virus of door ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander materiaal dat uw eigendom is, kan besmetten vanwege uw gebruik van onze site of het downloaden door u van materiaal dat erop is geplaatst of op een andere website die ermee verbonden is.

Links naar onze site

U mag links plaatsen naar onze homepage, mits u dat op een eerlijke en legale manier doet en geen schade toebrengt aan onze reputatie of daar misbruik van maakt, maar u mag de link niet zodanig plaatsen dat u enige vorm van samenwerking, goedkeuring of bevestiging van onze kant suggereert die niet bestaat.

U mag geen link vanaf een website plaatsen die niet uw eigendom is. Onze site mag niet als frame worden gebruikt op een andere website en u mag geen link creëren naar een ander gedeelte van onze site dan de homepage. Wij behouden ons het recht voor onze toestemming om een link te plaatsen zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Als u gebruik wenst te maken van materiaal op onze site anders dan hierboven is uiteengezet, kunt u hiertoe een verzoek indienen via help@myunidays.com.

Links vanaf onze site

Daar waar onze site links bevat naar andere websites en naar door derden verstrekte middelen, worden deze u slechts ter informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de content van deze websites en middelen, en wij aanvaarden daar geen aansprakelijkheid voor, noch voor verlies dat of schade die uit het gebruik ervan kan voortvloeien.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

De Engelse rechtbanken hebben exclusieve rechterlijke bevoegdheid over elke claim die voortvloeit uit of betrekking heeft op een bezoek aan onze site, maar wij behouden ons het recht voor om gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen voor schending van deze voorwaarden in uw land van vestiging of in elk ander relevant land. Op deze voorwaarden is het Engelse recht van toepassing.

Handelsmerken

"UNiDAYS" is een geregistreerd handelsmerk.

Variaties

Wij kunnen deze voorwaarden op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te lezen om nota te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, omdat deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze voorwaarden kunnen ook te niet worden gedaan door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site zijn gepubliceerd.

Uw bezorgdheid

Als u bezorgd bent over materiaal dat op onze site te zien is, kunt u contact met ons opnemen via help@myunidays.com.

ro Sito, sei pregato di contattare help@myunidays.com.

Close