Bij een verschil in interpretatie tussen de Engelse versie en de versie in de lokale taal van dit privacybeleid hebben de bepalingen van de Engelse versie van het privacybeleid voorrang.


MyUnidays Ltd streeft ernaar de privacy van alle bezoekers en gebruikers van myunidays.com te beschermen. Lees de hiernavolgende bepalingen van ons privacybeleid om te weten te komen hoe we de informatie die u ons verstrekt gebruiken en beschermen.
Ten behoeve van de in het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijnde wet Data Protection Act 1998 (wet bescherming persoonsgegevens 1998) (de 'Wet') is MyUnidays Ltd van 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens.
Door u in te schrijven voor een door myunidays.com aangeboden dienst stemt u in met de verzameling, gebruikmaking en overdracht van uw gegevens onder de voorwaarden van dit beleid, zoals aangegeven bij de inschrijvingsprocedure.


Cookies


Wij kunnen gegevens over u opslaan met behulp van cookies (bestanden die wij of een derde naar uw computer sturen of naar een ander toegangsapparaat), waartoe wij of de desbetreffende derde toegang kunnen krijgen wanneer u onze Website in de toekomst bezoekt. Wij doen dit om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze Website en omdat het van essentieel belang is voor een optimaal gebruik van onze Website.
Als wij wettelijk verplicht zijn u toestemming te vragen voor het gebruik van een cookie, zullen wij dat doen. In elk geval geldt het volgende:
1. U kunt weigeren om cookies van deze Website te accepteren door uw browser zodanig te configureren dat deze cookies weigert van het domein myunidays.com. Als u dit doet, kunt u niet inloggen en kunnen we u geen juiste informatie tonen.
2. Het is onmogelijk voor u om op onze Website in te loggen zonder dat we een cookie plaatsen.
3. U kunt op elk moment via uw browser alle cookies verwijderen die we hebben geplaatst.
Wij gebruiken de volgende cookies: strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van onze Website. Dit zijn bijvoorbeeld cookies waarmee u op beveiligde gedeelten van onze Website kunt inloggen. Ze worden ook gebruikt om u te herkennen als u onze Website weer bezoekt. Zo kunnen we content voor u personaliseren, u bij uw naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw taal- of regiokeuze).
Analytische/prestatiegebonden cookies: daarmee kunnen we het aantal bezoekers herkennen en berekenen en zien welke pagina's u hebt bezocht en op welke links u hebt geklikt. Wij gebruiken deze informatie om de Website en de advertenties erop beter aan te laten sluiten op uw interesses. Daartoe kunnen we deze informatie ook delen met derden.
We wijzen u erop dat derden (zoals advertentienetwerken en aanbieders van externe diensten zoals webverkeeranalyses) ook cookies kunnen gebruiken, waarover we geen controle hebben.
U kunt cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren waarmee u het plaatsen van alle of sommige cookies kunt blokkeren. Als u uw browserinstellingen echter gebruikt om alle cookies te blokkeren (waaronder essentiële cookies), is het mogelijk dat u geen toegang meer hebt tot onze Website of gedeelten daarvan.


Informatie die we van u verzamelen


Als u myunidays.com bezoekt, u inschrijft of informatie bekijkt over producten of diensten, kunnen we u vragen bepaalde gegevens over uzelf, waaronder naam, opleidingsstatus, naam van uw instelling en uw huidige e-mailadres, te verstrekken. Ook kunnen we informatie verzamelen over uw gebruik van onze Website, evenals informatie over u op basis van berichten die u plaatst op de Website en e-mails of brieven die u ons stuurt.
Als u zich voor het eerst inschrijft op myunidays.com, vragen we u een e-mailadres en een wachtwoord voor myunidays.com in te voeren, die we vervolgens versleutelen en opslaan in onze beveiligde database. Het wachtwoord wordt nooit aan iemand bekendgemaakt. Als u zich inschrijft bij myunidays.com, wordt u gevraagd in te stemmen met onze servicevoorwaarden en dit privacybeleid; daarmee geeft u ons toestemming om deze gegevens hiertoe in een veilige omgeving op te slaan. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. We wijzen u erop dat de intrekking van uw toestemming geen enkele invloed heeft op de verwerking van persoonsgegevens die heeft plaatsgevonden vóór de datum van de intrekking. Het is voor onze dienstverlening van cruciaal belang uw persoonsgegevens te verwerken; de intrekking van uw toestemming zal de mate waarin wij in staat zijn u onze diensten aan te bieden ernstig beperken.


Gebruik van uw gegevens


Met uw gegevens kunnen wij u toegang geven tot specifieke gedeelten van onze Website en u de myunidays.com-dienst aanbieden. Wij gebruiken en analyseren de gegevens die wij verzamelen ook ten behoeve van onze bedrijfsvoering en de ondersteuning, verbetering en ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten.
Meer bepaald en voor zover u daarmee hebt ingestemd kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te vragen wat u van onze diensten vindt en u af en toe te informeren over belangrijke veranderingen en ontwikkelingen in verband met onze Website of onze diensten.
Verder kunnen we uw gegevens ook gebruiken om u marketinginformatie te sturen of u te informeren over andere producten en diensten van ons die interessant voor u kunnen zijn. Als u in de toekomst niet langer door ons benaderd wenst te worden, dan kunt u zich voor deze dienst afmelden door rechtstreeks contact met ons op te nemen of uw voorkeuren via uw accountinstellingen te wijzigen.
Als u contact met ons opneemt, kunnen we deze correspondentie bewaren.
Wij hebben een licentie nodig om uw Media te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen in onze servicevoorwaarden. Wanneer u Media verwijdert, worden deze verwijderd zoals de prullenbak op een computer wordt geleegd. U dient echter te begrijpen dat verwijderde content gedurende een redelijke periode kan blijven bestaan in back-upkopieën (maar niet beschikbaar is voor anderen).


Openbaarmaking van uw informatie


De gegevens die u ons verstrekt, worden bewaard op onze beveiligde computers in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, en kunnen worden ingezien door of verstrekt aan onze werknemers buiten het Verenigd Koninkrijk, van wie sommigen gevestigd kunnen zijn buiten de Europese Economische Ruimte en die voor ons activiteiten uitvoeren in het kader van de in dit beleid uiteengezette doeleinden en andere door u goedgekeurde doeleinden. Die partijen verwerken gegevens en verlenen ondersteunde diensten namens ons. Ook kunnen we geaggregeerde gegevens over het gebruik van onze Website aan derden verstrekken, maar deze omvatten geen gegevens waarmee uw identiteit kan worden vastgesteld.
Landen buiten de Europese Economische Ruimte hebben niet altijd sterke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij nemen echter altijd maatregelen om ervoor te zorgen dat derden uw gegevens in overeenstemming met dit beleid gebruiken en dat de gegevensoverdracht aan dergelijke derden in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.
Een bevestiging dat u een account bij ons hebt aan de hand van het e-mailadres waarmee u zich inschrijft of inlogt, kan beschikbaar worden gesteld.
Tenzij de wetgeving of een rechterlijke beslissing ons daartoe verplicht, delen, verkopen of verspreiden we de gegevens die u ons verstrekt op geen enkele andere wijze zonder uw toestemming.
Ten slotte kunnen in het geval dat ons bedrijf een joint venture aangaat of verkocht wordt aan of fuseert met een ander bedrijf, uw gegevens openbaar worden gemaakt aan onze nieuwe bedrijfspartners of eigenaren.


Uw rechten


U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. U kunt uw recht om deze verwerking te voorkomen uitoefenen door uw accountinstellingen te wijzigen.
Onze Website kan links bevatten naar en van de Websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze netwerken volgt, moet u zich ervan bewust zijn dat deze Websites hun eigen privacybeleid voeren en dat we geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Lees het privacybeleid van deze Websites voordat u persoonsgegevens verstrekt.


Beveiliging en het bewaren van gegevens


Wij passen beveiligingsmaatregelen toe om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen en tegen onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en schade. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen of in overeenstemming met het wettelijke minimum, indien deze periode langer is.


Toegang en updates


U hebt het recht de gegevens die we over u bewaren in te zien en u mag ons vragen er de noodzakelijke wijzigingen in aan te brengen om ervoor te zorgen dat ze juist en altijd actueel zijn. Neem daartoe contact met ons op. Wij hebben het wettelijk recht om u naar onze keus een tarief van £10 in rekening te brengen ter dekking van de kosten die wij moeten maken om u de details te verstrekken van de gegevens die we over u bewaren.


Wijzigingen van ons privacybeleid


Alle toekomstige wijzingen van ons privacybeleid worden op de Website gepubliceerd en, voor zover passend, via e-mail bekendgemaakt.


Contact


Opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot ons gebruik van uw gegevens zijn welkom en moeten in eerste instantie per e-mail worden verstuurd naar help@myunidays.com.


Toepasselijk recht


Op de verwerking van persoonsgegevens door MyUnidays Ltd is de Engels wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.
Privacyverklaring d.d. 10 oktober 2016.

GÉANT Gedragscode gegevensbescherming

Naam van de dienst

UNiDAYS

Beschrijving van de dienst

UNiDAYS is de grootste studentenbelangenvereniging ter wereld en brengt wereldwijd studenten in contact met relevante merken en diensten.

Verwerkingsverantwoordelijke en contactpersoon

MyUnidays Limited te 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB in Groot-Brittannië is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens, en kan rechtstreeks schriftelijk benaderd worden op het bovenstaande adres, of per e-mail via help@myunidays.com

Jurisdictie

Groot-Brittannië, Engeland

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De volgende gegevens worden opgevraagd bij de organisatie in uw land van herkomst:

  • uw unieke gebruikers-id (SAML permanente identificatie-code, ePPN of ePTID)
  • uw functie in de organisatie in uw land van herkomst:(eduPersonAffiliation, eduPersonPrimaryAffiliation of eduPersonScopedAffiliation)

De volgende gegevens worden van uzelf verzameld:
Als u myunidays.com bezoekt, u inschrijft of informatie bekijkt over producten of diensten, kunnen we u vragen bepaalde gegevens over uzelf te verstrekken, waaronder uw naam, opleidingsstatus, de naam van uw instelling en uw huidige e-mailadres.

Ook kunnen we informatie verzamelen over uw gebruik van onze website, evenals informatie over u op basis van berichten die u plaatst op de website en e-mails of brieven die u ons stuurt.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Met uw gegevens kunnen wij u toegang geven tot specifieke gedeelten van onze website en u de myunidays.com-dienst aanbieden. We gebruiken en analyseren de gegevens die wij verzamelen ook ten behoeve van onze bedrijfsvoering en de ondersteuning, verbetering en ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten.

In het bijzonder kunnen wij uw gegevens gebruiken om naar uw mening over onze diensten te vragen en u af en toe te informeren over belangrijke veranderingen en ontwikkelingen in verband met onze website of onze diensten.

Verder kunnen we uw gegevens ook gebruiken om u marketinginformatie te sturen of u te informeren over andere producten en diensten die we aanbieden en interessant voor u kunnen zijn. Als u in de toekomst niet langer door ons benaderd wenst te worden, dan kunt u zich voor deze dienst afmelden door rechtstreeks contact met ons op te nemen of uw voorkeuren via uw accountinstellingen te wijzigen.

Als u contact met ons opneemt, is het mogelijk dat we deze correspondentie bewaren.

Daarnaast bewaren we bepaalde informatie met het oog op het voorkomen van fraude.

Derden aan wie persoonsgegevens worden verstrekt

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan onze partners en worden uitsluitend in een geanonimiseerde en geaggregeerde vorm gedeeld. We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze externe dienstverleners om u onze diensten te kunnen aanbieden, in het bijzonder om contact met u op te nemen over onze diensten en producten. Ten slotte kunnen we uw gegevens verstrekken aan een bedrijf dat ons wil overnemen, met ons wil fuseren of een joint venture met ons aan wil gaan. Een bevestiging dat u een account bij ons hebt aan de hand van het e-mailadres waarmee u zich inschrijft of inlogt, zal publiekelijk beschikbaar worden gesteld.

Hoe u persoonsgegevens kunt inzien, corrigeren of wissen

Voor een verzoek om uw gegevens in te zien, te corrigeren en, voor zover dit wettelijk is toegestaan, te wissen, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Houd u er rekening mee dat in het geval gegevens worden bewaard met een legitiem doel, bijvoorbeeld fraudepreventie, we niet verplicht zijn deze gegevens te wissen.

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. U kunt uw recht om deze verwerking te voorkomen uitoefenen door uw accountinstellingen te wijzigen.

Het bewaren van gegevens

We passen beveiligingsmaatregelen toe om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen en tegen onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en schade. Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode waarin uw account actief is. Als u zich uitschrijft, worden alle gegevens die we niet nodig hebben met het oog op fraudepreventie, gewist.

Gedragscode gegevensbescherming

Uw gegevens worden beschermd overeenkomstig de in het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijnde Data Protection Act 1998 (wet bescherming persoonsgegevens 1998) en, wanneer deze ten uitvoer is gelegd, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens worden beschermd overeenkomstig de Code of Conduct for Service Providers (Gedragscode voor dienstverleners), een gemeenschappelijke standaard voor de onderzoekssector en hoger onderwijs-sector om uw privacy te beschermen.

Close