Táto stránka (spolu s dokumentami, na ktoré sa odvoláva) obsahuje podmienky, podľa ktorých môžete túto webovú stránku (myunidays.com) („Stránka“) používať, či už ako hosť alebo registrovaný užívateľ. Prečítajte si dôkladne tieto podmienky používania („Podmienky“) predtým, ako začnete našu stránku používať. Používaním našej stránky vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami a s tým, že sa budete podľa nich riadiť. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nepoužívajte našu stránku.

Informácie o nás

myunidays.com je stránka prevádzkovaná spoločnosťou MYUNIDAYS LTD, pod obchodným menom UNiDAYS („my”, „naša” a „nás”). Sme zaregistrovaní v Anglicku a Walese pod číslom spoločnosti 7552253 a naše sídlo je zaregistrované na adrese 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.

Naše služby

Nezaväzujeme sa ponúkať službu, ktorú poskytujeme na našej stránke, natrvalo. Naše služby poskytujeme bezplatne.

Prístup k našej stránke je povolený dočasne a vyhradzujeme si právo bez oznámenia stiahnuť alebo upraviť službu, ktorú poskytujeme na našej stránke (viď nižšie). Nenesieme zodpovednosť za to, ak z akéhokoľvek dôvodu naša stránka nie je k dispozícii v určitú dobu počas akéhokoľvek obdobia.

Zľavy, ktoré podporujeme na našej stránke, ponúkajú predajcovia, s ktorými spolupracujeme, a nie my. Nie sme súčasťou zmluvného vzťahu medzi užívateľom a predajcom, keď využívate zľavu v obchode predajcu.

Z času na čas pre užívateľov, ktorí sa u nás zaregistrovali, obmedzíme prístup k niektorým častiam našej stránky alebo k celej stránke.

Ak si vyberiete alebo Vám poskytneme identifikačný kód užívateľa, heslo alebo nejakú inú informáciu, ktorá je súčasťou bezpečnostných postupov, musíte považovať túto informáciu za dôvernú a nesmiete ju poskytnúť tretej strane. Máme právo deaktivovať akýkoľvek identifikačný kód užívateľa alebo heslo, či už ste si ho vybrali sami alebo sme Vám ho pridelili, kedykoľvek, ak ste podľa nášho názoru nedodržali akúkoľvek časť našich podmienok.

Nesiete zodpovednosť za vykonanie všetkých potrebných opatrení na to, aby ste mali prístup na našu stránku. Takisto nesiete zodpovednosť za to, že všetky osoby, ktoré majú prístup na našu stránku prostredníctvom Vášho internetového pripojenia, sú si vedomé týchto podmienok, a že sa podľa nich riadia.

Keď získate promočný kód alebo využívate ponuku alebo zľavu prostredníctvom našej stránky, beriete na vedomie, že táto ponuka alebo zľava je predmetom podmienok tretej strany a nesiete zodpovednosť za to, aby ste tieto podmienky preskúmali predtým, ako uzavriete transakciu s touto treťou stranou.

Služby stránky UNiDAYS nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov. Ak ste mladší ako 16 rokov, nemôžete používať služby stránky UNiDAYS. Ak využívate službu, potvrdzujete, že ste starší ako 16 rokov. Ak máte 16 až 17 rokov, môžete používať služby UNiDAYS len so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. Používaním služby UNiDAYS potvrdzujete, že takýto súhlas máte a že sa budete riadiť týmito pravidlami. Ak máte 18 rokov alebo viac, potvrdzujete, že ste plne schopní a kompetentní uzavrieť zmluvné podmienky, povinnosti, potvrdenia, vyjadrenia a záruky uvedené v týchto podmienkach a riadiť sa podľa týchto podmienok a dodržiavať ich.

Práva duševného vlastníctva

Sme vlastníci duševných práv na našej stránke. Okrem informácií, ktoré sme získali z iných webových stránok a reklám produktov a spoločností, vlastníme takisto duševné práva týkajúce sa materiálov publikovaných na stránke. Tieto diela sú chránené zákonmi autorského práva a dohodami na celom svete. Všetky takéto práva sú vyhradené.

Môžete vytlačiť kópie a stiahnuť úryvky akejkoľvek strany/strán z našej stránky pre vlastnú potrebu a môžete dať iným osobám vedieť o materiáloch publikovaných na našej stránke, pokiaľ nie je uvedené inak.

Nesmiete akýmkoľvek spôsobom zmeniť papierové alebo digitálne kópie akéhokoľvek materiálu, ktorý ste si vytlačili alebo stiahli a nesmiete používať ilustrácie, fotografie, videá alebo zvukové sekvencie alebo akékoľvek obrázky osobitne od sprievodného textu.

Musíte vždy uznať náš štatút (a štatút všetkých identifikovaných prispievateľov) ako autorov materiálu na našej stránke. Nesmiete používať akúkoľvek časť našich materiálov na našej stránke na komerčné účely bez toho, aby ste najskôr od nás dostali na to licenciu. Ak vytlačíte, skopírujete alebo stiahnete akúkoľvek časť našej stránky bez toho, aby ste dodržiavali tieto podmienky, prestanete mať právo používať stránku s okamžitou platnosťou a musíte na základe nášho rozhodnutia vrátiť alebo zničiť akékoľvek kópie materiálov, ktoré ste vyhotovili.

Spoliehanie sa na zverejnené informácie

Komentáre, reklamy a iné materiály zverejnené na našej stránke nie sú zamýšľané ako právne zaväzujúce poradenstvo alebo odporúčania, na ktoré je možné sa spoliehať. Bez ohľadu na našu zodpovednosť, ktorá vzniká z úmyselného porušenia alebo iného štatutárneho ustanovenia, odmietame všetku zodpovednosť a zodpovednosť vznikajúcu z akejkoľvek závislosti od takýchto materiálov akýmkoľvek návštevníkom na našej stránke alebo kýmkoľvek oboznámeným s jej obsahom.

Naša stránka sa pravidelne mení

Snažíme sa aktualizovať našu stránku pravidelne a môžeme kedykoľvek meniť jej obsah. Ak to bude potrebné, môžeme dočasne zrušiť prístup k našej stránke alebo ju uzavrieť na neurčito. Akýkoľvek materiál na našej stránke môže byť zastaraný a nie sme povinní takýto materiál aktualizovať.

Naša zodpovednosť

Materiál zobrazený na našej stránke poskytujeme bez akýchkoľvek garancií, podmienok alebo záruk, pokiaľ ide o jeho presnosť.

V prípade zámeru alebo hrubého zanedbania z našej strany ako aj v prípade smrti, fyzického zranenia alebo choroby, je naša zodpovednosť neobmedzená. Naša zodpovednosť podľa ustanovení zákona o zodpovednosti („Produkthaftungsgesetz”) a naša povinnosť za záruku, ktorú sme poskytli, je takisto neobmedzená.

V prípade porušenia základnej zmluvnej povinnosti („základná povinnosť“), ktorá vzniká z menšieho alebo bežného zanedbania na našej strane, je naša povinnosť obmedzená na poškodenie, ktoré je predvídateľné a typické pre príslušný typ obchodnej aktivity.

Spomenuté obmedzenia zodpovednosti sa takisto vzťahujú na osobnú zodpovednosť zamestnancov, zástupcov, riaditeľov a pracovníkov spoločnosti Unidays ako aj na jej zodpovednosť za sprostredkovateľov.

Informácie o Vás a Vašich návštevách na našej stránke

Informácie o Vás spracovávame v súlade s našimi pravidlami o ochrane súkromia.

Použitie Vašich informácií

Vaše informácie nám umožnia poskytnúť Vám prístup k špecifickým častiam našej stránky a prevádzkovať pre Vás služby myunidays.com. Takisto budeme používať a analyzovať informácie, ktoré získame, aby sme mohli spravovať, podporovať, zlepšovať a vyvíjať naše podnikanie.

Predovšetkým, a ak ste s týmto súhlasili, môžeme použiť Vaše informácie na to, aby sme sa na Vás obrátili ohľadom Vašich názorov na naše služby a aby sme Vás príležitostne informovali o dôležitých zmenách alebo vývoji ohľadom našej stránky alebo našich služieb.

Okrem toho môžeme takisto použiť Vaše informácie na to, aby sme Vám dali vedieť o iných výrobkoch a službách, ktoré ponúkame a ktoré by Vás mohli zaujímať. Ak zmeníte svoj názor a už nebudete chcieť, aby sme Vás v budúcnosti kontaktovali, dajte nám, prosím, vedieť.

Ak sa na nás obrátite, môžeme uchovať záznam tejto korešpondencie.

Na obsah, ktorý je zahrnutý v právach duševného vlastníctva, ako sú fotky a videá („médiá“), podľa nastavení Vášho účtu, nám poskytujete povolenie a dávate záruku, že máte všetky potrebné práva na to, aby ste nám poskytli nevýhradnú, prenosnú, sublicenčnú, bez licenčných poplatkov, svetovú licenciu („Licencia“), aby sme mohli reprodukovať, upravovať, publikovať, distribuovať, dať k dispozícii na internete akékoľvek média, ktoré poskytnete v spojení s Vašim účtom pre akékoľvek naše komerčné alebo nekomerčné účely vrátane, avšak nielen, na naše vytlačené publikácie, prezentácie, propagačné materiály, reklamu alebo na našej webovej stránke. Táto licencia sa skončí, keď vymažete Vaše médiá z Vášho účtu, pokiaľ ste sa o obsah nepodelili s ostatnými a oni ho nevymazali.

Keď zmažete médiá, sú zmazané podobným spôsobom ako keď vyprázdňujete kôš na počítači. Avšak rozumiete tomu, že odstránený obsah môže zostať uložený v záložných kópiách počas primeraného časového obdobia (avšak nebude k dispozícii ostatným).

Vírusy, počítačové pirátstvo a iné priestupky

Nesmiete zneužívať našu stránku vedomým zavádzaním vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iných materiálov, ktoré sú nebezpečné alebo technologicky škodlivé.

Nesmiete sa pokúsiť získať neoprávnený prístup na našu stránku, na server na ktorom je stránka uložená alebo na akýkoľvek server, počítač alebo databázu spojenú s našou stránkou. Nesmiete napadnúť našu webovú lokalitu prostredníctvom útoku odmietnutia služby alebo distribuovaného útoku odmietnutia služby.

Porušením tohto ustanovenia by ste sa dopustili trestného činu podľa zákona o zneužívaní počítačov z roku 1990.

Akékoľvek takéto porušenie oznámime príslušným orgánom presadzovania práva a budeme s týmito úradmi spolupracovať tak, že im prezradíme Vašu totožnosť. V prípade takéhoto porušenia Vaše právo používať stránku okamžite zanikne.

Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadnu stratu alebo poškodenie spôsobené distribuovaným útokom odmietnutia služby, vírusmi alebo inými technologicky škodlivými materiálmi, ktoré by mohli napadnúť Vaše počítačové zariadenie, počítačové programy, údaje alebo iný vlastnícky materiál spôsobené tým, že používate našu stránku alebo sťahujete akýkoľvek materiál zverejnený na našej stránku alebo na akejkoľvek webovej stránke s ňou spojenou.

Prepojenie s našou stránkou

Môžete sa prepájať s našou domovskou stránkou ak to spravíte čestným a legálnym spôsobom a nepoškodíte naše dobré meno alebo ho nezneužijete. Avšak nesmiete vytvoriť prepojenie takým spôsobom, že by ste vzbudzovali dojem akejkoľvek spolupráce, súhlasu alebo podpory z našej strany, ak žiadne neexistujú.

Nesmiete vytvoriť prepojenie z ktorejkoľvek webovej stránky, ktorú nevlastníte.

Naša stránka nesmie byť zarámovaná na žiadnej inej stránke a nesmiete ani vytvoriť prepojenie so žiadnou inou časťou našej stránky okrem domovskej stránky. Vyhradzujeme si právo odobrať povolenie na prepojenie bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak by ste chceli použiť materiál na našej stránke inak ako je uvedené vyššie, kontaktujte nás s Vašou žiadosťou na našej emailovej adrese help@myunidays.com.

Internetové odkazy z našej stránky

Ak naša stránka obsahuje internetové odkazy na iné stránky a zdroje, ktoré poskytli tretie strany, tieto internetové odkazy poskytujeme len pre Vašu informáciu. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom týchto stránok alebo zdrojmi a výslovne sa dištancujeme od takýchto obsahov. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za ne alebo za akúkoľvek stratu alebo poškodenie, ktoré by Vám mohlo vzniknúť kvôli tomu, že ich používate. Samozrejme okamžite odstránime internetový odkaz, ak sa dozvieme o nelegálnom obsahu na príslušnej stránke.

Platné právne predpisy

Tieto podmienky sa riadia anglickým právom.

Ochranná známka "UNiDAYS" je registrovaná ochranná známka.

Zmeny

Tieto podmienky môžeme upraviť - za predpokladu, že je takáto revízia potrebná na poskytnutie služby - kedykoľvek tak, že zmeníme túto stránku. Očakávame, že budete túto stránku z času na čas kontrolovať, aby ste si všimli zmeny, ktoré sme vykonali, keďže sú pre vás záväzné. Niektoré ustanovenia obsiahnuté v týchto podmienkach je možné takisto nahradiť ustanoveniami alebo oznámeniami publikovanými inde na našej stránke.

Vaše obavy

Ak máte akékoľvek obavy o materiáloch zverejnených na našej stránke, kontaktujte help@myunidays.com.

Close