Zmluvné podmienky používania služieb

Táto stránka (spolu s dokumentami, na ktoré sa odvoláva) obsahuje podmienky, podľa ktorých môžete túto webovú stránku (myunidays.com) (ďalej len ako „Webová lokalita“) používať, či už ako hosť alebo registrovaný užívateľ. Dôkladne si prečítajte tieto podmienky používania (ďalej len ako „Podmienky“) predtým, ako začnete našu webovú lokalitu používať. Používaním našej webovej lokality súhlasite s týmito podmienkami a s tým, že sa budete podľa nich riadiť. Ak s nimi nesúhlasíte, nepoužívajte našu webovú lokalitu.

Informácie o nás

myunidays.com je webová lokalita prevádzkovaná spoločnosťou MYUNIDAYS LTD, pod obchodným menom UNiDAYS („my”, „naša” a „nás”). Sme zaregistrovaní v Anglicku a Walese pod číslom spoločnosti 7552253 a naše sídlo je zaregistrované na adrese 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.

Prístup na našu webovú lokalitu

Prístup k našej webovej lokalite je povolený dočasne. Vyhradzujeme si právo bez oznámenia stiahnuť alebo upraviť službu, ktorú poskytujeme na našej webovej lokalite (viď nižšie). Nenesieme zodpovednosť za to, ak z nejakého dôvodu nebude naša webová lokalita k dispozícii, a to v akomkoľvek čase alebo počas akéhokoľvek obdobia.

Z času na čas môžeme užívateľom, ktorí sa u nás zaregistrovali, obmedziť prístup k niektorým častiam našej webovej lokality alebo k celej webovej lokalite.

Ak si po registrácii vyberiete, alebo obdržíte, heslo, identifikačný kód užívateľa alebo nejakú inú informáciu, ktorá je súčasťou našich bezpečnostných postupov, musíte považovať túto informáciu za dôvernú a nesmiete ju poskytnúť žiadnej tretej strane. Máme právo kedykoľvek deaktivovať identifikačný kód užívateľa alebo heslo, či už ste si ho vybrali sami alebo sme vám ho pridelili, ak si myslíme, že ste nedodržali niektoré z ustanovení týchto podmienok.

Ste zodpovední za to, že vykonáte všetky potrebné opatrenia, aby ste mali prístup na našu webovú lokalitu. Takisto nesiete zodpovednosť za to, že všetky osoby, ktoré majú prístup na našu webovú lokalitu prostredníctvom vášho internetového pripojenia, sú si vedomé týchto podmienok, a že sa podľa nich riadia.

Po získaní promočného kódu alebo využití ponuky či zľavy prostredníctvom našej webovej lokality beriete na vedomie, že táto ponuka alebo zľava je predmetom podmienok tretej strany, na ktorú odkazujeme na našej webovej lokalite, a nesiete zodpovednosť za to, že si tieto podmienky prečítate predtým, ako uzavriete nejakú transakciu s treťou stranou.

Služby spoločnosti UNiDAYS nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov. Ak ešte nemáte 16 rokov, nemôžete používať služby spoločnosti UNiDAYS. Ak tieto služby využívate, potvrdzujete, že máte 16 rokov. Ak máte 18 rokov alebo viac, potvrdzujete, že ste plne schopní a kompetentní uzavrieť zmluvné podmienky, povinnosti, potvrdenia, vyjadrenia a záruky uvedené v týchto podmienkach, a riadiť sa podľa týchto podmienok a dodržiavať ich.

Práva duševného vlastníctva

Sme vlastníci duševných práv na našej webovej lokalite. Okrem informácií, ktoré sme získali z iných webových lokalít a z reklám produktov a spoločností, vlastníme aj duševné práva týkajúce sa materiálov publikovaných na webovej lokalite. Tieto diela sú chránené zákonmi autorského práva a dohodami na celom svete. Všetky tieto práva sú vyhradené.

Môžete si vytlačiť jednu kópiu a stiahnuť časti stránky/stránok z našej webovej lokality pre vlastnú potrebu, a taktiež môžete upovedomiť iné osoby o materiáloch publikovaných na našej webovej lokalite, pokiaľ nie je stanovené inak.

Nesmiete meniť žiadne papierové alebo digitálne kópie materiálu, ktorý ste si vytlačili alebo stiahli, a nesmiete používať ilustrácie, fotografie, videá alebo zvukové sekvencie alebo akékoľvek obrázky oddelene od sprievodného textu. Musíte vždy uznávať náš štatút (a štatút všetkých identifikovaných prispievateľov) ako autorov materiálu na našej webovej lokalite.

Nesmiete používať žiadnu časť našich materiálov na našej webovej lokalite na komerčné účely bez toho, aby ste od nás dostali na to licenciu.

Ak vytlačíte, skopírujete alebo stiahnete nejakú časť našej webovej lokality v rozpore s týmito podmienkami, vaše právo používať našu webovú lokalitu s okamžitou platnosťou zanikne, a na základe nášho rozhodnutia budete musieť všetky kópie materiálov, ktoré ste vyhotovili, buď vrátiť alebo ich zničiť.

Spoliehanie sa na zverejnené informácie

Komentáre, reklamy a iné materiály zverejnené na našej webovej lokalite nie sú určené na to, aby poskytovali rady, na ktoré sa je možné spoľahnúť. Preto odmietame akúkoľvek zodpovednosť za to, že sa na tieto materiály niektorí návštevníci, alebo osoby oboznámené s ich obsahom, spoľahli.

Naša webová lokalita sa neustále mení

Snažíme sa aktualizovať našu webovú lokalitu pravidelne a jej obsah môžeme kedykoľvek meniť. V prípade, že je to nevyhnutné, sa môže stať, že pozastavíme prístup k našej webovej lokalite alebo ju na neurčito uzavrieme. Niektoré materiály na našej webovej lokalite môžu byť už zastarané a nie sme povinní takýto materiál aktualizovať.

Naša zodpovednosť

Materiál zobrazený na našej webovej lokalite poskytujeme bez akýchkoľvek garancií, podmienok alebo záruk, pokiaľ ide o jeho presnosť. Pokiaľ je to v medziach zákona, my a naše pridružené tretie strany týmto výslovne vylučujeme:

Všetky podmienky, záruky a iné dojednania, ktoré by inak mohli vyplývať zo zákona, zvykového práva alebo práva spravodlivosti.

Akúkoľvek zodpovednosť za priamu, nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu spôsobenú nášmu užívateľovi v súvislosti s našou webovou lokalitou alebo v súvislosti s používaním, či neschopnosťou používať, alebo výsledkami používania našej webovej lokality, prípadne webových lokalít s ňou prepojených, a akýmkoľvek materiálom na nej zverejnenom; a preto vylučujeme zodopovednosť za:

stratu príjmov alebo výnosov;
stratu podnikania;
stratu ziskov alebo zmlúv;
stratu očakávaných úspor;
stratu údajov;
stratu dobrého mena;
premárnený riadiaci alebo administratívny čas; a,

za ďalšie iné straty alebo škody akéhokoľvek druhu, bez ohľadu na to, ako vznikli, či boli spôsobené úmyselným porušením práva (vrátane nedbanlivosti), porušením zmluvy alebo nejakým iným spôsobom, a to aj v tom prípade ak boli predvídateľné. Toto nemá vplyv na našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbanlivosťou, ani na našu zodpovednosť za zámerné skresľovanie skutočnosti alebo za zámerné prekrúcanie dôležitých faktov, ani na žiadnu inú zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo obmedziť podľa platných právnych predpisov.

Informácie o vás a vašich návštevách na našej stránke

Informácie o vás spracúvame v súlade s našimi Zásadami ochrany osobých údajov. Používaním našej webovej lokality súhlasíte s takýmto spracúvaním a zaručujete sa, že všetky údaje, ktoré ste poskytli, sú pravdivé. Používame súbory cookie a ostatné webové majáky v súlade s našimi Pravidlami používania súborov cookie.

Používaním tejto webovej lokality súhlasíte s článkom 6 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách z roku 2003 (PECR) a súhlasíte s nasledovným:

  1. Môžete odmietnuť prijímanie súborov cookie z tejto webovej lokality tak, že si nastavíte váš prehliadač na odmietnutie cookies z domény myunidays.com. Ak tak urobíte, niektoré funkcie našej webovej lokality budú obmedzené, a pravdepodobne vám nebudeme schopní zobraziť presné informácie.
  2. Registráciou alebo prihlásením sa na webovú lokalitu výslovne súhlasíte s tým, že môžeme nastaviť súbor cookie za týmto účelom. Nie je možné, aby ste sa prihlásili na webovú lokalitu bez toho, aby sme nenastavili súbor cookie. Toto je predmetom článku 4 písm. a) a písm. b) nariadení.
  3. Akékoľvek súbory cookie tretej strany, ktoré boli niekedy nastavené, môžete odstrániť prostredníctvom vášho prehliadača.

Vírusy, počítačové pirátstvo a iné priestupky

Nesmiete zneužívať našu webovú lokalitu vedomým zavádzaním vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iných materiálov, ktoré sú nebezpečné alebo technologicky škodlivé. Nesmiete sa pokúsiť získať neoprávnený prístup na našu webovú lokalitu, na server, na ktorom je webová lokalita uložená alebo na akýkoľvek server, počítač alebo databázu spojenú s našou webovou lokalitou. Nesmiete napadnúť našu webovú lokalitu prostredníctvom útoku odmietnutia služby alebo distribuovaného útoku odmietnutia služby. Porušením tohto ustanovenia by ste sa dopustili trestného činu podľa zákona o zneužívaní počítačov z roku 1990. Akékoľvek takéto porušenie oznámime príslušným orgánom činným v trestnom konaní a budeme s týmito úradmi spolupracovať tak, že im prezradíme vašu totožnosť. V prípade takéhoto porušenia vaše právo používať našu webovú lokalitu okamžite zanikne.

Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadnu stratu alebo poškodenie spôsobené distribuovaným útokom odmietnutia služby, vírusmi alebo inými technologicky škodlivými materiálmi, ktoré by mohli napadnúť vaše počítačové zariadenie, počítačové programy, údaje alebo iný vlastnícky materiál spôsobené tým, že používate našu webovú lokalitu alebo sťahujete nejaký materiál zverejnený na našej webovej lokalite alebo na akejkoľvek webovej lokalite s ňou prepojenou.

Prepojenie s našou webovou lokalitou

Môžete sa prepájať s našou domovskou stránkou za predpokladu, že to robíte čestne a legálne, a nepoškodzujete naše dobré meno alebo ho nezneužívate. Nesmiete vytvoriť prepojenie takým spôsobom, ktorý by vzbudzoval dojem nejakej spolupráce, súhlasu alebo podpory z našej strany, ak žiadne neexistujú.

Nesmiete vytvoriť prepojenie zo žiadnej webovej lokality, ktorú nevlastníte. Naša webová lokalita nesmie byť zarámovaná na žiadnej inej webovej lokalite. Nesmiete vytvoriť prepojenie so žiadnou inou časťou našej webovej lokality okrem domovskej stránky. Vyhradzujeme si právo odobrať povolenie na prepojenie bez upozornenia.

Ak by ste chceli použiť materiál na našej webovej lokalite inak ako je uvedené vyššie, kontaktujte nás s vašou žiadosťou na našej emailovej adrese help@myunidays.com.

Internetové odkazy z našej webovej lokality

Ak naša webová lokalita obsahuje internetové odkazy na iné webové lokality a zdroje, ktoré poskytli tretie strany, tieto internetové odkazy poskytujeme len pre vašu informáciu. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom týchto webových lokalít alebo zdrojov, a neprijímame žiadnu zodpovednosť za ne, alebo za akúkoľvek stratu alebo poškodenie, ktoré by vám mohlo vzniknúť ich používaním. Samozrejme, okamžite odstránime internetový odkaz, ak sa dozvieme o nelegálnom obsahu na príslušnej stránke.

Súdna právomoc a platné právne predpisy

Anglické súdy budú mať výhradnú právomoc ohľadom akéhokoľvek nároku vyplývajúceho z návštevy našej webovej lokality alebo súvisiaceho s jej návštevou. Ponechávame si právo podať proti vám žalobu v prípade porušenia týchto podmienok, buď v krajine vášho bydliska alebo v akejkoľvek inej príslušnej krajine. Tieto podmienky sa riadia anglickým právom.

Ochranné známky

„UNiDAYS“ je registrovaná ochranná známka.

Zmeny

Tieto podmienky môžeme kedykoľvek upraviť tak, že zmeníme túto stránku. Keďže sú pre vás záväzné, očakávame, že budete túto stránku z času na čas kontrolovať, aby ste zachytili všetky zmeny, ktoré sme vykonali. Niektoré ustanovenia obsiahnuté v týchto podmienkach je možné nahradiť ustanoveniami alebo oznámeniami, ktoré sú publikované inde na našej webovej lokalite.

Vaše obavy

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností o materiáloch zverejnených na našej webovej lokalite, kontaktujte help@myunidays.com.Terms of Service

This page (together with the documents referred to on it) tells you the terms upon which you may use this website (myunidays.com) (“Site”), whether as a guest or a registered user. Please read these terms of use (“Terms”) carefully before you start to use our Site. By using our Site, you indicate that you accept these Terms and that you agree to abide by them. If you do not agree to these Terms, please refrain from using the Site.

Information about us

myunidays.com is a site operated by MYUNIDAYS LTD, trading as UNiDAYS (“we”, “our” and “us”). We are registered in England and Wales under company number 7552253 and have our registered office at 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.

Accessing Our Site

Access to our Site is permitted on a temporary basis, and we reserve the right to withdraw or amend the service we provide on our Site without notice (see below). We will not be liable if for any reason our Site is unavailable at any time or for any period.

From time to time, we may restrict access to some parts of our Site, or our entire site, to users who have registered with us.

If you choose, or you are provided with, a user identification code, password or any other piece of information as part of our security procedures following your registration with us, you must treat such information as confidential, and you must not disclose it to any third party. We have the right to disable any user identification code or password, whether chosen by you or allocated by us, at any time, if in our opinion you have failed to comply with any of the provisions of these Terms.

You are responsible for making all arrangements necessary for you to have access to our Site. You are also responsible for ensuring that all persons who access our Site through your Internet connection are aware of these terms, and that they comply with them.

By obtaining a promotional code or accessing an offer or discount through our Site, you acknowledge that such offer or discount is subject to third party terms and conditions, a link to which is provided on our Site, and it is your responsibility to review such terms and conditions before entering into any transaction with that third party.

The UNiDAYS service is not intended for individuals under the age of 16 years old. If you are under 16 years of age, you are not permitted to use the UNiDAYS service. By using the service, you confirm that you are at least 16 years of age. If you are 18 years of age or over you confirm that you are fully able and competent to enter into the terms, conditions, obligations, confirmations, representations, and warranties set forth in these Terms, and to abide by and comply with these Terms.

Intellectual property rights

We are the owner of all intellectual property rights in our Site. With the exception of information that has been gathered from other websites and product and company advertisements, we also own the intellectual property rights in the materials published on the Site. These works are protected by copyright laws and treaties around the world. All such rights are reserved.

You may print off one copy, and may download extracts, of any page(s) from our Site for your personal reference and you may draw the attention of others to material posted on our Site, unless as directed.

You must not modify the paper or digital copies of any materials you have printed off or downloaded in any way, and you must not use any illustrations, photographs, video or audio sequences or any graphics separately from any accompanying text.Our status (and that of any identified contributors) as the authors of material on our Site must always be acknowledged.

You must not use any part of the materials on our Site for commercial purposes without first obtaining a licence from us to do so.

If you print off, copy or download any part of our Site in breach of these Terms, your right to use our Site will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made.

Reliance on information posted

Commentary, advertisements and other materials posted on our Site are not intended to amount to advice on which reliance should be placed. We therefore disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on such materials by any visitor to our Site, or by anyone who may be informed of any of its contents.

Our Site changes regularly

We aim to update our Site regularly, and may change the content at any time. If the need arises, we may suspend access to our Site, or close it indefinitely. Any of the material on our Site may be out of date at any given time, and we are under no obligation to update such material.

Our liability

The material displayed on our Site is provided without any guarantees, conditions or warranties as to its accuracy. To the extent permitted by law, we, and any third parties connected to us hereby expressly exclude:

All conditions, warranties and other terms which might otherwise be implied by statute, common law or the law of equity.

Any liability for any direct, indirect or consequential loss or damage incurred by any user in connection with our Site or in connection with the use, inability to use, or results of the use of our Site, any websites linked to it and any materials posted on it, including, without limitation any liability for:

loss of income or revenue;
loss of business;
loss of profits or contracts;
loss of anticipated savings;
loss of data;
loss of goodwill;
wasted management or office time; and,

for any other loss or damage of any kind, however arising and whether caused by tort (including negligence), breach of contract or otherwise, even if foreseeable.This does not affect our liability for death or personal injury arising from our negligence, nor our liability for fraudulent misrepresentation or misrepresentation as to a fundamental matter, nor any other liability which cannot be excluded or limited under applicable law.

Information about you and your visits to our Site

We process information about you in accordance with our Privacy Policy By using our Site, you consent to such processing and you warrant that all data provided by you is accurate. We use cookies and other we beacons in accordance with our Cookie Policy.

By using this website, you agree under Regulation 6 of the Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 (PECR), you are acknowledge the following:

  1. You can refuse to accept cookies from this website by configuring your browser to refuse cookies from the domain myunidays.com. By doing so some of the functionality of our Site will be limited and we may not be able to display accurate information to you.
  2. By registering or logging into the website, you are explicitly consenting to us that we can set a cookie for this purpose. It is impossible for you to log into the website without us setting a cookie. This is covered under 4 (a) and 4 (b) of the regulations.
  3. You can delete any third party cookies that have been set at any time through your browser.

Viruses, hacking and other offences

You must not misuse our Site by knowingly introducing viruses, trojans, worms, logic bombs or other material which is malicious or technologically harmful. You must not attempt to gain unauthorised access to our Site, the server on which our Site is stored or any server, computer or database connected to our Site. You must not attack our Site via a denial-of service attack or a distributed denial-of service attack.By breaching this provision, you would commit a criminal offence under the Computer Misuse Act 1990. We will report any such breach to the relevant law enforcement authorities and we will co-operate with those authorities by disclosing your identity to them. In the event of such a breach, your right to use our Site will cease immediately.

We will not be liable for any loss or damage caused by a distributed denial-of-service attack, viruses or other technologically harmful material that may infect your computer equipment, computer programs, data or other proprietary material due to your use of our Site or to your downloading of any material posted on it, or on any website linked to it.

Linking to our Site

You may link to our home page, provided you do so in a way that is fair and legal and do not damage our reputation or take advantage of it, but you must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part where none exists.

You must not establish a link from any website that is not owned by you.Our Site must not be framed on any other site, nor may you create a link to any part of our Site other than the home page. We reserve the right to withdraw linking permission without notice.

If you wish to make any use of material on our Site other than that set out above, please address your request to help@myunidays.com.

Links from our Site

Where our Site contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information only. We have no control over the contents of those sites or resources, and accept no responsibility for them or for any loss or damage that may arise from your use of them.

Jurisdiction and applicable law

The English courts will have exclusive jurisdiction over any claim arising from, or related to, a visit to our Site although we retain the right to bring proceedings against you for breach of these conditions in your country of residence or any other relevant country. These Terms are governed by English law.

Trade marks

"UNiDAYS" is a registered trade mark.

Variations

We may revise these Terms at any time by amending this page. You are expected to check this page from time to time to take notice of any changes that we have made, as they are binding on you. Some of the provisions contained in these Terms may also be superseded by provisions or notices published elsewhere on our Site.

Your concerns

If you have any concerns about material which appears on our Site, please contact help@myunidays.com.

Close