Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usług

Na niniejszej stronie (wraz z dokumentami, do których się odwołujemy) znajduje się Regulamin korzystania z naszej witryny (myunidays.com) („Witryny”), przeznaczony dla odwiedzających i użytkowników. Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny należy starannie zapoznać się z niniejszymi zasadami i warunkami (zwanymi dalej „Regulaminem”). Rozpoczęcie korzystania z witryny oznacza akceptację Regulaminu i wyrażenie zgody na jego przestrzeganie. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, nie powinni korzystać z Witryny.

O nas

myunidays.com to witryna zarządzana przez MYUNIDAYS LTD, prowadząca działalność pod znakiem handlowym UNiDAYS („my“, „nasze“, „nas“ itd.). Firma jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 7552253, a jej siedziba mieści się pod adresem: 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.

Dostęp do naszej strony

Dostęp do Witryny jest przyznawany tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do zakończenia lub zmodyfikowania świadczonych za jej pośrednictwem usługi bez wcześniejszego powiadamiania o tym użytkownika (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegoś powodu Witryna stanie się okresowo niedostępna.

Okresowo możemy ograniczać zarejestrowanym użytkownikom dostęp do całości lub części naszej Witryny.

Użytkownicy, którzy wybrali lub otrzymali kod identyfikacyjny, hasło lub inne dane związane z naszymi procedurami bezpieczeństwa po zarejestrowaniu się z nami, zobowiązani są traktować te dane jako poufne i nie mogą udostępniać ich stronom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do dezaktywacji w dowolnym momencie wybranego przez użytkownika lub nadanego przez nas kodu identyfikacyjnego lub hasła użytkownika, jeśli uznamy, że użytkownik nie zastosował się do postanowień i warunków niniejszego Regulaminu.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie przygotowania niezbędne do tego, aby uzyskać dostęp do naszej Witryny. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zagwarantowanie, by osoby, które uzyskują dostęp do naszej Witryny za pośrednictwem jego połączenia internetowego, znały zasady i warunki niniejszego Regulaminu i wyraziły zgodę na ich przestrzeganie.

Uzyskując kod promocyjny lub dostęp do oferty lub zniżki za pośrednictwem naszej Witryny, użytkownik zgadza się, że taka oferta lub zniżka podlega warunkom i regulaminom podmiotów zewnętrznych, do których link umieszczony jest na naszej Witrynie, oraz że przed zawarciem transakcji z tymi podmiotami użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z tymi warunkami i regulaminami.

Usługa UNiDAYS jest przeznaczona dla osób powyżej 16 roku życia. Osobom, które nie ukończyły 16 lat, nie wolno korzystać z usługi UNiDAYS. Korzystając z naszej usługi użytkownik potwierdza, że ma przynajmniej 16 lat. Osoby, które ukończyły 18 lat potwierdzają, że posiadają zdolność prawną do przestrzegania regulaminów, warunków, zobowiązań, potwierdzeń, reprezentacji oraz gwarancji ustanowionych przez niniejszy Regulamin, a także zobowiązują się go przestrzegać.

Prawa własności intelektulanej

Jesteśmy właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej do niniejszej Witryny. Z wyjątkiem informacji pozyskanych z innych witryn, produktów i reklam firm, posiadamy także prawa własności intelektualnej do materiałów publikowanych na Witrynie. Materiały te są chronione prawem autorskim oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi. Wszystkie tego typu prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może na własny użytek wydrukować kopię, a także pobierać streszczenia dowolnej(-ych) stron(y) z naszej Witryny. Użytkownik może również zachęcać inne osoby do zapoznania się z materiałami na naszej Witrynie, o ile nie zaznaczono inaczej.

Zabrania się modyfikowania kopii papierowych oraz cyfrowych materiałów, wydrukowanych z naszej Witryny lub pobranych w inny sposób, a także używania ilustracji, zdjęć, materiałów wideo, audio lub graficznych bez towarzyszącego tekstu. Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia w opisie materiału naszego (i innych zidentyfikowanych autorów) statusu autora materiału.

Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać żadnych z materiałów zamieszonych na Witrynie w celach komercyjnych bez naszego uprzedniego zezwolenia.

Drukowanie, kopiowanie lub pobieranie części naszej Witryny stanowiące naruszenie niniejszego Regulaminu będzie skutkowało natychmiastowym odebraniem prawa do korzystania z Witryny, a użytkownik będzie zmuszony, w zależności od naszej decyzji, zwrócić lub zniszczyć wszystkie sporządzone przez siebie kopie materiałów.

Poleganie na publikowanych na Witrynie informacjach

Komentarzy, reklam i innych materiałów publikowanych na Witrynie nie należy traktować jako porad, na których można polegać. W związku z tym zrzekamy się niniejszym wszelkiej odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z polegania na tych materiałach przez użytkownika Witryny lub inną osobę, która dowiedziała się o jej treści.

Witryna podlega okresowym zmianom

Dążymy do okresowego aktualizowania Witryny i możemy w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w jej treściach. W razie potrzeby możemy zawiesić dostęp do Witryny lub go na czas nieokreślony zablokować. Niektóre materiały zamieszczone na naszej Witrynie mogą być w danej chwili nieaktualne i nie mamy obowiązku ich uaktualniać.

Odpowiedzialność prawna

Materiały publikowane na naszej Witrynie udostępniamy bez żadnych gwarancji, warunków i poręczeń odnośnie do ich prawidłowości. W zgodzie z obowiązującym prawem, UNiDAYS, a także powiązane z nią strony trzecie niniejszym jednoznacznie zrzekają się:

wszelkich warunków, gwarancji i zapisów sugerowanych przez prawo statutowe, zwyczajowe i prawo słuszności;

wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z naszą Witryną, z korzystaniem lub niemożliwością korzystania z niej lub w wyniku korzystania z niej, z innych powiązanych z nią witryn, bądź też w związku z zamieszczonymi na niej treściami, w tym między innymi odpowiedzialności za:

utratę dochodów lub obrotów;
utratę działalności gospodarczej;
utratę zysków lub kontraktów;
utratę spodziewanych oszczędności;
utratę danych;
utratę renomy;
stracony czas pracy biurowej;

jakiekolwiek straty lub szkody bez względu na sposób ich powstania i to, czy są wynikiem deliktu (w tym zaniedbania), zerwania umowy czy też innych przyczyn, nawet łatwych do przewidzenia. Nie wyklucza to naszej odpowiedzialności w razie śmierci lub obrażeń wynikłych z naszego zaniedbania, a także w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd lub wprowadzenia w błąd w istotnej sprawie, czy też odpowiedzialności za inne zdarzenia, której nie można się zrzec ani ograniczyć w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Informacje o użytkowniku i jego wizytach na Witrynie

Przetwarzamy dane dotyczące użytkowników zgodnie z naszą Polityką prywatności. Korzystając z naszej Witryny użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zaświadcza o ich prawdziwości. Wykorzystujemy pliki cookie oraz sygnały nawigacyjne zgodnie z naszą Polityką dot. plików cookie.

Korzystając z naszej Witryny, użytkownik zgodnie z artykułem 6 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej z 2003 r. (PECR) potwierdza następujące:

  1. Użytkownik może odrzucać pliki cookie z niniejszej Witryny poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki dla domeny myunidays.com. Odrzucenie plików cookie przez użytkownika może ograniczyć funkcjonalność naszej Witryny i wyświetlane użytkownikowi informacje mogą okazać się nieprawidłowe.
  2. Poprzez rejestrację lub logowanie się do naszej Witryny użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie przez nas pliku cookie w tym celu. Użytkownik nie będzie mógł zalogować się na naszej Witrynie w przypadku braku możliwości umieszczenia przez nas pliku cookie. Opisują to punkty 4 (a) i 4 (b) dyrektywy.
  3. Użytkownik w dowolnym momencie może usunąć umieszczone pliki cookie stron trzecich zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

Wirusy, ataki hakerskie oraz inne przestępstwa

Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Witryny do świadomego rozsyłania wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych ani innych materiałów, które są szkodliwe lub niebezpieczne w znaczeniu technologicznym. Zabronione jest podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny, serwera hostującego Witrynę oraz wszelkich innych serwerów, komputerów oraz baz danych połączonych z Witryną. Zabrania się atakowania Witryny, w tym między innymi poprzez ataki typu DoS (odmowa usługi) lub DDoS (rozproszone ataki blokujące serwis). Naruszenie tego postanowienia stanowi przestępstwo w świetle ustawy o nadużyciach komputerowych z 1990 r. Każde takie naruszenie zostanie zgłoszone odpowiednim organom ścigania, którym udzielimy pomocy poprzez ujawnienie danych osoby, która dopuściła się takiego naruszenia. W przypadku powyżej opisanego naruszenia użytkownik natychmiast traci prawo do korzystania z naszej Witryny.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty spowodowane przez ataki typu DoS, wirusy i inne szkodliwe materiały, które mogą zainfekować komputer, oprogramowanie, dane lub inne materiały użytkownika, które wynikają z korzystania z Witryny lub pobierania materiałów opublikowanych na niej lub na jakiejkolwiek innej witrynie, która jest z nią połączona.

Tworzenie łączy do naszej Witryny

Umieszczanie łączy do naszej strony głównej Witryny jest dopuszczalne pod warunkiem, że odbywa się w sposób uczciwy i zgodny z prawem, nie szkodzi reputacji naszej firmy i nie ma na celu czerpania z niej korzyści. Nie wolno jednak wykorzystywać łączy w sposób sugerujący związek z nami, naszą zgodę lub nasze poparcie, jeśli tak nie jest.

Użytkownik nie może umieszczać łączy z witryn, które nie stanowią jego własności. Nie wolno wyświetlać Witryny w ramce umieszczonej na stronie innej witryny ani tworzyć łączy do innych części Witryny niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania naszej zgody na umieszczanie łączy na naszej Witrynie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Użytkownicy, którzy chcą skorzystać z materiałów innych niż wymienione powyżej, zamieszczonych na naszej Witrynie, powinni skontaktować się z help@myunidays.com.

Tworzenie łączy z naszej Witryny

Znajdujące się na Witrynie łącza do innych witryn i zasobów dostarczanych przez strony trzecie mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych stron i zasobów, i nie odpowiadamy za nie, ani za ewentualne straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z nich.

Jurysdykcja i obowiązujące prawo

Wszelkie roszczenia wynikłe z odwiedzin naszej Witryny lub z nią powiązane podlegają jurysdykcji sądów angielskich, jednak zastrzegamy sobie prawo do wniesienia pozwu przeciwko użytkownikowi za naruszenie niniejszych postanowień w jego kraju zamieszkania lub w innym stosownym kraju. Niniejszy Regulamin podlega prawu angielskiemu.

Znaki handlowe

„UNiDAYS” jest znakiem zastrzeżonym.

Zmiany

Możemy w dowolnym momencie dokonać zmiany niniejszego Regulaminu przez wprowadzenie zmian na niniejszej stronie. Użytkownik powinien ją okresowo odwiedzać, aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami, które go obowiązują. Niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami zamieszczonymi w innych częściach naszej Witryny.

Zastrzeżenia i uwagi użytkowników

Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące materiałów wyświetlanych na naszej Witrynie, prosimy kierować na adres e-mail: help@myunidays.com

Close