Na niniejszej stronie (wraz z dokumentami, do których się odwołujemy) znajduje się Regulamin korzystania z naszej witryny (myunidays.com) („Witryny”), przeznaczony dla odwiedzających i użytkowników. Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny należy starannie zapoznać się z niniejszymi zasadami i warunkami (zwanymi dalej „Regulaminem”). Rozpoczęcie korzystania z witryny oznacza akceptację Regulaminu i wyrażenie zgody na jego przestrzeganie. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, nie powinni korzystać z Witryny.

Użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu, klikając link udostępniony na naszej Witrynie (Regulamin udostępniony jest w formie, która pozwala na jego pobranie, przechowywanie i wydrukowanie).

Informacje o myunidays.com

myunidays.com to witryna zarządzana przez MYUNIDAYS LTD, prowadząca działalność pod znakiem handlowym UNiDAYS („my”, „nasze”, „nas” itd.). Firma jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 7552253, i wpisana do rejestru spółek Anglii i Walii, a jej siedziba mieści się pod adresem: 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.

Nasze usługi

Usługi, które oferujemy na naszej Witrynie, są świadczone tymczasowo i nieodpłatnie. Dostęp do Witryny jest przyznawany tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do zakończenia lub zmodyfikowania świadczonych za jej pośrednictwem usługi, w szczególności z uwagi na konieczność usunięcia wszelkich zagrożeń, utrzymania infrastruktury lub z powodów organizacyjnych bądź prawnych. Poinformujemy użytkownika o niedostępności Witryny z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zniżki, które promujemy na naszej Witrynie, oferowane są przez sprzedawców detalicznych, z którymi współpracujemy, a nie przez nas. Nie bierzemy udziału w stosunku umownym, w który użytkownik wchodzi ze sprzedawcą detalicznym podczas korzystania ze zniżki w jego oddziale.

Okresowo możemy ograniczać zarejestrowanym użytkownikom dostęp do całości lub części naszej Witryny. Poinformujemy użytkownika o takich sytuacjach z odpowiednim wyprzedzeniem.

Użytkownicy, którzy wybrali lub otrzymali kod identyfikacyjny, hasło lub inne dane związane z naszymi procedurami bezpieczeństwa, zobowiązani są zachować poufność tych danych i nie mogą udostępniać ich stronom trzecim. Jeśli użytkownik nie będzie przestrzegał postanowień i warunków niniejszego Regulaminu, zastrzegamy sobie prawo do dezaktywowania w dowolnym momencie wybranych przez niego lub nadanych mu przez nas kodów identyfikacyjnych lub haseł.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie przygotowania niezbędne do tego, aby uzyskać dostęp do naszej Witryny (w szczególności za uzyskanie dostępu do internetu i otrzymywanie transmisji danych/usług telekomunikacyjnych). Użytkownik jest również odpowiedzialny za zagwarantowanie, by osoby, które uzyskują dostęp do naszej Witryny za pośrednictwem jego połączenia internetowego, znały zasady i warunki niniejszego Regulaminu i wyraziły zgodę na ich przestrzeganie. Dostęp do Witryny jest możliwy poprzez urządzenie, które ma dostęp do internetu i korzysta z odpowiedniej przeglądarki stron internetowych lub funkcji zgodnie z informacjami w stosownym sklepie z aplikacjami.

Po: (i) przekazaniu danych wymaganych na formularzu rejestracyjnym, (ii) potwierdzeniu zapoznania się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności oraz (iii) zakończeniu procesu rejestracyjnego na naszej stronie, rozpoczniemy świadczenie usług użytkownikowi i obsługę jego konta na czas nieokreślony. Użytkownik może poprzez naszą Witrynę w dowolnym momencie wprowadzić zmiany do swoich informacji rejestracyjnych.

Uzyskując kod promocyjny lub dostęp do oferty lub zniżki za pośrednictwem naszej Witryny, użytkownik zgadza się, że taka oferta lub zniżka podlega warunkom i regulaminom podmiotów zewnętrznych oraz że przed zawarciem transakcji z tymi podmiotami użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z tymi warunkami i regulaminami.

Usługa UNiDAYS jest przeznaczona dla osób powyżej 16 roku życia. Osobom, które nie ukończyły 16 lat, nie wolno korzystać z usługi UNiDAYS. Korzystając z naszej usługi użytkownik potwierdza, że ma przynajmniej 16 lat. Osoby w przedziale wiekowym 16-17 lat, mogą zarejestrować się, aby korzystać z usług UNiDAYS wyłącznie za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Korzystając z usługi UNiDAYS użytkownik potwierdza, że posiada taką zgodę i zobowiązuje się przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu. Osoby, które ukończyły 18 lat potwierdzają, że posiadają zdolność prawną do przestrzegania zapisów, warunków, zobowiązań, potwierdzeń, reprezentacji oraz gwarancji ustanowionych przez niniejszy Regulamin, a także zobowiązują się go przestrzegać.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej do niniejszej Witryny. Z wyjątkiem informacji pozyskanych z innych witryn, produktów i reklam firm, posiadamy także prawa własności intelektualnej do materiałów publikowanych na Witrynie. Materiały te są chronione prawem autorskim oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi. Wszystkie tego typu prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może wykorzystywać dowolne z tych materiałów do własnych prywatnych celów. Użytkownik na przykład może na własny użytek wydrukować kopie, a także pobierać streszczenia dowolnej strony na naszej Witrynie. Użytkownik może również zachęcać inne osoby do zapoznania się z materiałami na naszej Witrynie.

Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać żadnych z materiałów zamieszonych na Witrynie w celach handlowych bez naszego uprzedniego zezwolenia. Naruszenie naszych praw do własności intelektualnej uprawnia nas do zawieszenia lub anulowania prawa użytkownika dokorzystania z naszej Witryny.

Poleganie na publikowanych informacjach

Komentarzy, reklam i innych materiałów publikowanych na Witrynie nie należy traktować jako prawnie wiążących porad lub rekomendacji, na których można polegać. Niezależnie od naszej odpowiedzialności powstającej w wyniku czynu niedozwolonego lub innego ustawowego przepisu, strony trzecie udostępniające takie komentarze, reklamy lub inne materiały ponoszą odpowiedzialność wynikającą z opierania się na takich materiałach przez dowolnego odwiedzającego naszą Witrynę lub przez inną dowolną osobę, którą poinformowano o jej treści.

Witryna podlega okresowym zmianom

Dążymy do okresowego aktualizowania Witryny i możemy w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w jej treściach. W niektórych przypadkach możemy zawiesić dostęp do Witryny lub zamknąć ją na czas nieokreślony, w szczególności, aby usunąć zaistniałe zagrożenia lub aby podjąć się serwisowania Witryny. Możemy również zawiesić dostęp do naszej Witryny lub ją zamknąć z powodów organizacyjnych lub prawnych. Poinformujemy użytkownika o zawieszeniu lub zamknięciu Witryny z odpowiednim wyprzedzeniem.

Nasza odpowiedzialność

Nasza odpowiedzialność pozostanie nieograniczona w przypadku dopuszczenia się przez nas celowego lub rażącego zaniedbania, jak również w przypadku doprowadzenia do choroby, uszkodzeń ciała lub śmierci. Nasza odpowiedzialność za udzielaną gwarancję również jest nieograniczona. Żadne z takich warunków nie wyłączają naszej odpowiedzialności zapewnionej zgodnie z wiążącymi imperatywnymi przepisami prawa, w szczególności prawami konsumenta.

Informacje o użytkowniku i jego wizytach na Witrynie
Informacje o użytkowniku są przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Wykorzystanie informacji o użytkownikach witryny

Dane użytkownika, za wcześniejszą jego zgodą, pozwolą na udzielenie mu dostępu do pewnych części naszej witryny, a także na prawidłowe świadczenie usług myunidays.com. Ponadto wykorzystujemy i analizujemy zebrane informacje w celu zarządzania, wspierania, udoskonalania i rozwoju naszej działalności.

W szczególności i za zgodą użytkownika możemy wykorzystywać dane do skontaktowania się z użytkownikiem w celu uzyskania opinii o naszej usłudze oraz do okresowego powiadamiania użytkownika o ważnych zmianach lub usprawnieniach naszej witryny lub naszych usług.

Dodatkowo, za zgodą użytkownika, możemy także wykorzystywać jego dane do przekazania mu informacji o innych produktach oraz usługach, które mogą go zainteresować. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy się z nim kontaktowali w przyszłości, może zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości, kontaktując się z nami bezpośrednio lub zmieniając odpowiednie preferencje w ustawieniach swojego konta.

Możemy przechowywać zapisy takiej komunikacji.

W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej, takich jak zdjęcia i materiały wideo (zwane dalej „Mediami”), zgodnie z ustawieniami swojego konta, użytkownik odpowiada za zagwarantowanie, że posiada wszystkie niezbędne prawa, aby przyznać nam niewyłączną, przekazywalną, podlegającą sublicencjonowaniu, nieodpłatną, ogólnoświatową licencję (zwaną dalej „Licencją”) na odtwarzanie, edytowanie, publikowanie, dystrybucję, oraz udostępnianie online wszelkich Mediów publikowanych przez użytkownika w ramach jego konta, w naszych dowolnych celach handlowych lub niehandlowych, w tym bez ograniczeń w naszych drukowanych publikacjach, prezentacjach, materiałach promocyjnych, reklamach lub treściach publikowanych na naszej Witrynie. Licencja wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika Mediów lub konta, o ile treści te nie zostały udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły.

Po usunięciu Mediów zostaną one skasowane w sposób podobny do usunięcia zawartości kosza na komputerze. Należy jednak pamiętać, że usunięte treści mogą przez pewien czas znajdować się na kopiach zapasowych (ale nie będą dostępne dla innych).

Wirusy, ataki hakerskie oraz inne przestępstwa

Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Witryny do świadomego rozsyłania wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych ani innych materiałów, które są szkodliwe lub niebezpieczne w znaczeniu technologicznym. Zabronione jest podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny, serwera hostującego Witrynę oraz wszelkich innych serwerów, komputerów oraz baz danych połączonych z Witryną. Zabrania się atakowania Witryny, w tym między innymi poprzez ataki typu DoS (odmowa usługi) lub DDoS (rozproszone ataki blokujące serwis).

Jakiekolwiek naruszenie obowiązujących praw, które stanowi przestępstwo, zostanie zgłoszone odpowiednim organom ścigania, którym udzielimy pomocy poprzez ujawnienie danych osoby, która dopuściła się takiego naruszenia. W przypadku powyżej opisanego naruszenia, użytkownik natychmiast traci prawo do korzystania z naszej Witryny.

Niezależnie od naszej odpowiedzialności powstającej w wyniku czynu niedozwolonego lub innego ustawowego przepisu, nie ponosimy odpowiedzialności za straty spowodowane przez ataki typu DoS, wirusy i inne szkodliwe materiały, które mogą zainfekować komputer, oprogramowanie, dane lub inne materiały użytkownika, które wynikają z korzystania z Witryny lub pobierania materiałów opublikowanych na niej lub na jakiejkolwiek innej witrynie, która jest z nią połączona.

Tworzenie łączy do naszej Witryny

Umieszczanie łączy do naszej strony głównej Witryny jest dopuszczalne pod warunkiem, że odbywa się w sposób uczciwy i zgodny z prawem, nie szkodzi reputacji naszej firmy i nie ma na celu czerpania z niej korzyści. Nie wolno jednak wykorzystywać łączy w sposób sugerujący związek z nami, naszą zgodę lub nasze poparcie, jeśli tak nie jest.

Użytkownik nie może umieszczać łączy z witryn, które nie stanowią jego własności.

Nie wolno wyświetlać Witryny w ramce umieszczonej na stronie innej witryny ani tworzyć łączy do innych części Witryny niż strona główna.

Użytkownicy, którzy chcą skorzystać z materiałów innych niż wymienione powyżej zamieszczonych na naszej Witrynie, powinni skontaktować się z help@myunidays.com.

Tworzenie łączy z naszej Witryny

Znajdujące się w Witrynie łącza do innych witryn i zasobów dostarczanych przez strony trzecie mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie mamy kontroli nad zasobami ani treściami zamieszczanymi na takich witrynach i całkowicie dystansujemy się od wszelkich treści tych stron. Odpowiedzialność za nie oraz za wszelkie straty lub uszkodzenia, które mogą powstać wskutek korzystania z nich przez użytkownika, może zostać wyegzekwowana wobec podmiotów, które mają nad nimi kontrolę. Zobowiązujemy się do natychmiastowego usunięcia łącza, o którym dowiemy się, że prowadzi do nielegalnych treści na danej witrynie.

Obowiązujące przepisy prawa

Niniejszy Regulamin podlega prawu angielskiemu. Nie pozbawia to użytkownika praw konsumenta, praw wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa w zakresie, który ma zastosowanie do niniejszego Regulaminu (i które w takim przypadku mogą zagwarantować użytkownikowi dodatkową ochronę, i na które użytkownik ma prawo się powołać).

Znak handlowy „UNiDAYS” jest znakiem zastrzeżonym.

Modyfikacje

Z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych lub z powodu adaptacji sposobu świadczenia naszych usług, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie przyszłe zmiany niniejszego Regulaminu opublikujemy na naszej Witrynie, a także wyślemy zarejestrowanym użytkownikom na adres e-mail podany przez nich przy rejestracji.

Zmiany niniejszego Regulaminu zaczną obowiązywać nie później niż 14 dni po powiadomieniu o ich wprowadzeniu użytkowników. Jeśli po wprowadzeniu zmian do Regulaminu zarejestrowany użytkownik nie zakończy umowy z nami w ciągu 5 dni od otrzymania powiadomienia o wprowadzeniu zmian/ w najwcześniej dogodnym terminie, oznacza to, że zobowiązuje się przestrzegać Regulamin w jego zmienionej formie.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować i zakończyć korzystanie z naszych usług. Użytkownik może również zrezygnować i zakończyć korzystanie z naszych usług poprzez niezaakceptowanie zmian Regulaminu.

Na podstawie polskiej Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy (świadczenia usług) bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przekazując swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą mailową lub na piśmie.

Prawo do odstąpienia od umowy (świadczenia usług) nie przysługuje konsumentowi, kiedy przed wykonaniem usługi na rzecz konsumenta za jego wyraźną zgodą, poinformowano go, że po jej wykonaniu konsument straci prawo do odstąpienia od umowy.

Zastrzeżenia i uwagi

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia wobec materiałów zamieszczanych na naszej Witrynie, prosimy kierować na adres e-mai: help@myunidays.com.

Wszelkie skargi dotyczące naszej Witryny lub usług, które świadczymy, prosimy kierować na adres e-mail: help@myunidays.com.

Skarga powinna zawierać dane Użytkownika, w tym jego imię i nazwisko, adres e-mail podany przy rejestracji oraz opis problemu.

Postaramy się odpowiedzieć na skargę w terminie 30 dni od jej otrzymania. W niektórych przypadkach możemy poprosić o więcej informacji odnośnie skargi, co może wpłynąć na czas jej rozpatrzenia.

Close