Tato stránka (spolu s dokumenty, které se na ní zmiňují) uvádí podmínky, za nichž můžete používat tyto webové stránky (myunidays.com) (dále jen „stránky“), ať už jako host, nebo registrovaný uživatel. Než začnete naše stránky používat, přečtěte si prosím pozorně tyto smluvní podmínky (dále jen „podmínky“). Používáním našich stránek dáváte najevo, že přijímáte tyto podmínky, a souhlasíte, že je budete dodržovat. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosím nepoužívejte naše stránky.

Informace o vás

myunidays.com jsou stránky, které provozuje společnost MYUNIDAYS LTD, podnikající jako UNiDAYS (dále jen „my“, „náš“). Jsme registrováni v Anglii a Walesu pod identifikačním číslem 7552253 a sídlíme na adrese 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB, Spojené království.

Přístup na naše stránky

Přístup na naše stránky je povolen dočasně. Vyhrazujeme si právo bez upozornění stáhnout nebo změnit službu, kterou poskytujeme na našich stránkách (viz níže). Nelze po nás vymáhat odpovědnost, pokud jsou naše stránky z jakéhokoli důvodu nedostupné v kteroukoli dobu nebo na jakékoli období.
Čas od času můžeme uživatelům, kteří u nás jsou registrováni, omezit přístup k některým částem našich stránek nebo k celým stránkám.
Pokud si vyberete nebo získáte identifikační kód uživatele, heslo nebo jinou informaci v rámci našich bezpečnostních postupů, musíte takovou informaci uchovat jako důvěrnou a nepředávat ji žádné třetí straně. Máme právo zneplatnit jakýkoli identifikační kód uživatele nebo heslo, ať už jste si je vybrali, nebo jsme vám je přidělili, a to kdykoli, pokud jste podle našeho názoru porušili nějaké ustanovení těchto podmínek.
Je pak na vás podniknout všechny nezbytné kroky k tomu, abyste získali přístup na naše stránky. Zodpovídáte také za to, že všechny osoby, které přistupují na naše stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, budou vědět o těchto podmínkách a budou je dodržovat.
Získáním promokódu nebo přístupem k nějaké nabídce nebo slevě prostřednictvím našich stránek uznáváte, že taková nabídka nebo sleva podléhá smluvním podmínkám třetích stran, a je vaší povinností se s těmito smluvními podmínkami seznámit ještě před tím, než s danou třetí stranou provedete nějakou transakci.
Služba UNiDAYS není určena osobám mladším 16 let. Pokud vám ještě nebylo 16 let, nesmíte službu UNiDAYS používat. Používáním této smlouvy potvrzujete, že je vám alespoň 16 let. Pokud vám je mezi 16 a 17 lety, můžete se přihlásit ke službě UNiDAYS pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Používáním služby UNiDAYS potvrzujete, že souhlasíte s těmito podmínkami a budete je dodržovat. Pokud je vám 18 let a více, potvrzujete, že jste plně schopní a kompetentní přijmout tyto smluvní požadavky, podmínky, závazky, potvrzení, zastoupení a záruky uvedené v těchto smluvních podmínkách a dodržovat je.

Práva duševního vlastnictví

Jsme vlastníkem veškerých práv duševního vlastnictví na našich stránkách. S výjimkou informací, které byly získány z jiných webových stránek a reklam na produkty a společnosti, také vlastníme práva duševního vlastnictví k materiálům zveřejněným na našich stránkách. Tato díla jsou chráněna zákony a smlouvami na ochranu autorského práva po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.
Můžete si vytisknout jednu kopii a stáhnout výňatky z jakékoli stránky/stránek našich internetových stránek pro svou osobní potřebu a můžete upozorňovat ostatní na materiály zveřejněné na našich stránkách, není-li uvedeno jinak.
Nesmíte nijak pozměňovat papírové nebo elektronické kopie materiálů, které jste si vytiskli nebo stáhli, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo audio sekvence ani žádnou grafiku odděleně od doprovodného textu.
Musíte uznávat náš status (a status všech určených přispěvatelů) jako autorů materiálu na našich stránkách.
Nesmíte používat žádnou část materiálu na našich stránkách pro obchodní účely, pokud k tomu od nás nedostanete svolení.
Když si vytisknete, okopírujete nebo stáhnete jakoukoli část našich stránek v rozporu s těmito podmínkami, okamžitě tím ztrácíte právo na užívání našich stránek a musíte podle našeho rozhodnutí vrátit nebo zničit kopie materiálů, které jste pořídili.

Spolehnutí se na zveřejněné informace

Komentáře, reklamy a jiné materiály zveřejněné na našich stránkách nejsou určeny k tomu, aby poskytovaly rady, na něž byste se měli spoléhat. Proto se zříkáme veškeré odpovědnosti a závazků, které by mohly pramenit z důvěry, kterou by do těchto materiálů mohli vkládat návštěvníci našich stránek nebo kdokoli, kdo by byl informován o jakékoli části jejich obsahu.

Naše stránky se pravidelně mění

Je naším cílem stránky pravidelně aktualizovat a kdykoli měnit jejich obsah. V případě potřeby můžeme omezit přístup na naše stránky, nebo je úplně zavřít. Jakýkoli materiál na našich stránkách může být v kteroukoli danou dobu neaktuální, a my nemáme povinnost takový materiál aktualizovat.

Naše odpovědnost

Materiál zobrazený na našich stránkách je poskytován bez jakýchkoli garancí, podmínek nebo záruk, pokud jde o jeho přesnost a správnost. V rozsahu daném platnými právními předpisy my a jakékoli třetí strany s námi spojené tímto výslovně vylučujeme:
Veškeré podmínky, záruky a jiné požadavky, které by jinak mohly vyplývat ze zákona, zvykového práva nebo práva slušnosti.
Jakoukoli odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, která vznikla uživateli ve spojení s našimi stránkami a s používáním, neschopností používat nebo důsledky používání našich stránek, webů, které jsou s nimi propojeny odkazy, a jakýchkoli materiálů na nich zveřejněných, mimo jiné včetně jakékoli odpovědnosti za:
ztrátu příjmu nebo výnosu;
ztrátu z podnikání;
ztrátu ze zisků nebo smluv;
ztrátu předpokládaných úspor;
ztrátu dat;
ztrátu dobrého jména;
zmařené řízení nebo pracovní dobu a
za jakoukoli jinou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, jakkoli vzniklou a bez ohledu na to, zda způsobenou úmyslně (včetně nedbalosti), porušením smlouvy nebo jinak, i kdyby taková ztráta nebo škoda byla předvídatelná.
Tím není dotčena naše odpovědnost za úmrtí nebo zranění osoby v důsledku naší nedbalosti, ani naše odpovědnost za podvodně učiněné zkreslené prohlášení nebo zkreslené prohlášení o zásadní věci, ani žádná jiná odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platných právních předpisů.

Informace o vás a vašich návštěvách na našich stránkách

Informace o vás zpracováváme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Používáním našich stránek souhlasíte s takovým zpracováním a ručíte za to, že všechny vámi poskytnuté údaje jsou pravdivé. Používáme soubory cookie, abychom ukládali informace na vašem počítači. Tyto soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje, slouží pouze k usnadnění zkušenosti se službou UNiDAYS.
Používáním těchto stránek souhlasíte podle nařízení 6 souboru nařízení o soukromí a elektronických komunikacích z roku 2003 (PECR) s tím, že berete na vědomí toto:
1. Můžete odmítnout přijímání souborů cookie z těchto stránek tím, že ve svém prohlížeči nastavíte zákaz přijímání souborů cookie z domény myunidays.com. Tím se však nebudete moci na naše stránky přihlásit a my vám nebudeme schopni zobrazovat přesné informace.
2. Registrací nebo přihlášením na naše stránky výslovně souhlasíte, že smíme nastavovat soubory cookie pro tento účel. Není možné přihlásit se na naše stránky, aniž bychom nastavili soubor cookie. Toto je uvedeno v odstavcích 4 (a) a 4 (b) nařízení.
3. Jakékoli soubory cookie, které jsme nastavili, můžete kdykoli smazat ve svém prohlížeči.
4. Námi používané soubory cookie naplňují definici „provozně nezbytných souborů cookie“ uvedenou v nařízeních, a proto nemusíme výslovně upozorňovat vyskakovací zprávou na nastavení nebo změnu každého z nich.

Viry, nabourávání systémů a jiná porušení zákona

Nesmíte zneužívat naše stránky tím, že byste na ně vědomě vkládali viry, trojské koně, logické bomby nebo jiné zákeřné nebo technologicky škodlivé materiály. Nesmíte se snažit o získání nepovoleného přístupu na naše stránky, na server, kde jsou naše stránky uloženy, ani na žádný jiný server, počítač nebo databázi, které jsou s našimi stránkami propojené. Nesmíte útočit na naše stránky útokem odepření služby (DoS) nebo distribuovaného odepření služby (DDoS).
Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu podle zákona o zneužití počítačů z roku 1990. Každé takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s nimi spolupracovat tím, že jim odhalíme vaši identitu. V případě takového porušení okamžitě zaniká vaše právo používat naše stránky.
Nepřijímáme odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu způsobenou útokem distribuovaného odepření služby, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může napadnout vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný soukromý materiál v důsledku používání našich stránek nebo stahování materiálů zveřejněných na nich nebo na webech s nimi propojenými odkazy.

Odkazování na naše stránky

Můžete poskytnout odkaz na naši domovskou stránku za předpokladu, že tak činíte poctivým a zákonným způsobem, a nepoškozujete tím naši dobrou pověst ani se nesnažíte z ní těžit. Nesmíte však poskytnout odkaz takovým způsobem, který by naznačoval nějakou formu vztahu, souhlasu nebo podpory z naší strany tam, kde neexistují.
Nesmíte zřizovat odkaz z webových stránek, které nevlastníte.
Naše stránky nesmí být orámovány na jakýchkoli jiných internetových stránkách a vy nesmíte vytvořit odkaz na jinou část našich stránek než na domovskou stránku. Vyhrazujeme si právo odvolat svolení k poskytování odkazů bez předchozího upozornění.
Pokud chcete používat materiál na našich stránkách jinak, než je výše uvedeno, obraťte se s žádostí na info@myunidays.com.

Odkazy z našich stránek

Pokud naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, slouží tyto odkazy pouze pro vaši informaci. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek a zdrojů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně ani za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která vám vznikne v důsledku jejich používání.

Anglické soudy mají výlučnou soudní příslušnost pro rozhodování všech sporů, které vznikly z návštěvy našich stránek nebo v souvislosti s ní, ačkoliv si ponecháváme právo vést proti vám řízení za porušení těchto podmínek v zemi, kde máte bydliště, nebo v jiné příslušné zemi. Tyto smluvní podmínky se řídí anglickými právními předpisy.

Obchodní značky

„UNiDAYS“ je registrovaná obchodní značka.

Změny

Tyto smluvní podmínky můžeme kdykoli aktualizovat úpravou této stránky. Očekáváme, že budete tuto stránku čas od času kontrolovat, abyste se informovali o změnách, které jsme provedli, protože jsou pro vás závazné. Některá ustanovení těchto smluvních podmínek mohou být také nahrazena ustanoveními nebo upozorněními zveřejněnými na jiném místě našich stránek.

Vaše obavy

Pokud vás znepokojuje jakýkoli materiál, který se objevuje na našich stránkách, kontaktujte nás prosím na adrese info@myunidays.com.

Close