Podmínky poskytování služeb

Na této stránce (a v dokumentech, na které se na ní odkazuje) jsou uvedeny podmínky, za nichž můžete využívat tento web (myunidays.com) („web“), ať jako host, či jako registrovaný uživatel. Než začnete náš web využívat, pečlivě si tyto podmínky používání („podmínky“) přečtěte. Využíváním našeho webu dáváte najevo, že přijímáte tyto podmínky a souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nevyužívejte tento web.

Informace o nás

Web myunidays.com jsou webové stránky, které provozuje společnost MYUNIDAYS LTD jednající pod obchodní firmou UNiDAYS (slovesa v první osobě množného čísla a slova „my“ a „náš“ ve všech pádech odkazují na tuto společnost). Jsme společností registrovanou v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 7552253 a máme sídlo na adrese 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.

Přístup k našemu webu

Přístup k našemu webu je povolen dočasně a vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění zrušit nebo pozměnit službu, kterou na našem webu poskytujeme (viz níže). Neponeseme odpovědnost, pokud náš web nebude kdykoliv a na jakoukoliv dobu z jakéhokoliv důvodu k dispozici.

Čas od času můžeme uživatelům, kteří se u nás registrovali, omezit přístup na některé části našeho webu nebo na celé naše stránky.

Pokud si po registraci u naší společnosti zvolíte nebo pokud obdržíte uživatelský identifikační kód, heslo či jinou informaci v rámci našich bezpečnostních postupů, musíte s takovou informací nakládat jako s důvěrnou a nesmíte ji sdělit žádné třetí osobě. Máme právo kdykoliv deaktivovat jakýkoliv uživatelský identifikační kód nebo heslo, ať již zvolené vámi, či přiřazené námi, pokud jste dle našeho názoru nedodrželi kterékoliv ustanovení těchto podmínek.

Jste povinni zajistit vše potřebné k tomu, abyste měli přístup k našemu webu. Jste rovněž povinni zajistit, že veškeré osoby, které přistupují k našemu webu přes vaše připojení k internetu, jsou si vědomy těchto podmínek a dodržují je.

Pokud přes náš web obdržíte reklamní kód nebo přístup k nabídce či slevě, berete na vědomí, že taková nabídka či sleva podléhá podmínkám třetí osoby, na které je na našem webu poskytnut odkaz, a před uzavřením transakce s takovou třetí osobou jste povinni seznámit se s těmito podmínkami.

Služba UNiDAYS není určena osobám mladším 16 let. Pokud jste mladší 16 let, nesmíte službu UNiDAYS využívat. Využitím služby potvrzujete, že je vám nejméně 16 let. Pokud je vám 18 let a více, potvrzujete, že jste plně schopní a oprávnění přijmout podmínky, závazky, potvrzení, prohlášení a záruky uvedené v těchto podmínkách a řídit se těmito podmínkami a dodržovat je.

Práva k duševnímu vlastnictví

Jsme vlastníkem veškerých práv k duševnímu vlastnictví na našem webu. S výjimkou informací shromážděných z jiných webových stránek a reklam produktů a společností vlastníme rovněž práva k duševnímu vlastnictví ve vztahu k materiálům zveřejněným na webu. Tato díla jsou po celém světě chráněna předpisy a smlouvami o autorském právu. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Pro svou osobní potřebu si můžete vytisknout jednu kopii a můžete si stáhnout výňatky z kterékoliv stránky či stránek z našeho webu a můžete upozornit jiné osoby na materiál zveřejněný na našem webu, pokud nedostanete jiný pokyn.

Nesmíte žádným způsobem upravovat tištěné exempláře ani digitální kopie žádných materiálů, které jste si vytiskli nebo stáhli, a nesmíte využívat žádné ilustrace, fotografie, videosekvence či zvukové sekvence ani grafické prvky odděleně od doprovodného textu.Náš status (a status veškerých označených přispěvatelů) jako autorů materiálu na našem webu musí být vždy uveden.

Nesmíte využívat žádnou část materiálů na našem webu pro komerční účely, aniž byste k tomu od nás nejprve získali licenci.

Pokud si vytisknete, zkopírujete či stáhnete jakoukoliv část našeho webu v rozporu s těmito podmínkami, vaše právo využívat náš web okamžitě zanikne a musíte dle naší volby vrátit či zničit veškeré kopie materiálů, které jste si pořídili.

Spoléhání se na zveřejněné informace

Komentáře, reklamy ani jiné materiály zveřejněné na našem webu nejsou zamýšleny jako rada, na kterou by mělo být spoléháno. Odmítáme proto veškerou odpovědnost vznikající v případě, že na ně bude spoléhat jakýkoliv návštěvník našeho webu či kdokoliv jiný, kdo může být informován o jakémkoliv jeho obsahu.

Pravidelné změny našeho webu

Naším cílem je pravidelně náš web aktualizovat a můžeme kdykoliv změnit obsah. V případě potřeby můžeme pozastavit přístup k našemu webu nebo ho na dobu neurčitou zavřít. Jakýkoliv materiál na našem webu může být kdykoliv neaktuální a nemáme povinnost takový materiál aktualizovat.

Naše odpovědnost

Materiál zobrazený na našem webu je poskytován bez jakýchkoliv garancí, podmínek či záruk, co se jeho správnosti týče. V míře povolené ze zákona my a veškeré třetí osoby s námi spojené tímto výslovně vylučujeme:

Veškeré podmínky, záruky, a další náležitosti, které by jinak vyplývaly ze zákona, z obyčejového práva nebo z práva ekvity.

Veškerou odpovědnost za jakoukoliv přímou, nepřímou či následnou ztrátu či škodu, kterou utrpí jakýkoliv uživatel v souvislosti s naším webem nebo v souvislosti s využíváním našeho webu, jakýchkoliv webových stránek s ním spojených a jakýchkoliv materiálů na něm zveřejněných nebo v souvislosti s nemožností využívat je nebo s výsledky jejich využití, zejména veškerou odpovědnost za:

ztrátu příjmů či výnosů;
ztrátu obchodních příležitostí;
ztrátu zisku či smluv;
ztrátu očekávaných úspor;
ztrátu údajů;
ztrátu dobré pověsti;
zbytečné řízení nebo čas strávený v kanceláři a

za veškerou jinou ztrátu či škodu jakéhokoliv druhu jakkoliv vzniklou a bez ohledu na to, zda je způsobena deliktem (včetně nedbalosti), porušením smlouvy či jinak, i když byla předvídatelná.Toto nemá vliv na naši odpovědnost za úmrtí či úraz způsobený naší nedbalostí, ani na naši odpovědnost za podvodně učiněné zkreslené prohlášení či zkreslené prohlášení o zásadní věci, ani na žádnou jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit či omezit podle platného práva.

Informace o vaší osobě a vašich návštěvách webu

Informace o vaší osobě zpracováváme v souladu s našimi zásadami na ochranu osobních údajů. Využíváním našeho webu udělujete souhlas s takovým zpracováním a zaručujete, že veškeré údaje, které jste poskytli, jsou správné. Využíváme soubory cookie a další signály v souladu s našimi zásadami použití souborů cookie.

Využíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas podle nařízení č. 6 z nařízení o ochraně soukromí a elektronických komunikacích z roku 2003 (PECR) a berete na vědomí následující skutečnosti:

  1. Můžete odmítnout přijetí souborů cookie z těchto webových stránek tím, že svůj prohlížeč nastavíte tak, aby odmítal soubory cookie z domény myunidays.com. Pokud tak učiníte, budou některé funkce našeho webu omezené a my vám nebudeme schopní zobrazovat správné informace.
  2. Registrací nebo přihlášením na tyto webové stránky výslovně udělujete souhlas s tím, že za tímto účelem můžeme nastavit soubor cookie. Bez toho, aniž bychom nastavili soubor cookie, není možné, abyste se přihlásili na těchto webových stránkách. Toto je upraveno v bodě 4 (a) a 4 (b) nařízení.
  3. Jakékoliv cizí soubory cookie, které byly nastaveny, můžete prostřednictvím svého prohlížeče kdykoliv odstranit.

Viry, hacking a další přestupky

Nesmíte zneužívat náš web tím, že vědomě zavedete viry, trojské koně, červy, logické bomby či jiný materiál, který je zákeřný a technologicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet o neoprávněný přístup k našemu webu, k serveru, na kterém je náš web uložen, či k jakémukoliv serveru, počítači či databázi propojenými s naším webem. Nesmíte útočit na náš web prostřednictvím útoku na dostupnost služeb nebo distribuovaného útoku na dostupnost služeb.Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu podle zákona o zneužívání počítačů z roku 1990. Každé takové porušení ohlásíme příslušným donucovacím orgánům a budeme s těmito orgány spolupracovat tím, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takového porušení okamžitě zanikne vaše právo využívat náš web.

Neponeseme odpovědnost za žádnou ztrátu či škodu způsobenou distribuovaným útokem na dostupnost služeb, viry či jiným technologicky škodlivým materiálem, který může nakazit vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data či jiný zákonem chráněný materiál, v důsledku toho, že budete využívat náš web nebo že si stáhnete jakýkoliv materiál zveřejněný na něm nebo na jakýchkoliv webových stránkách s ním propojených.

Propojení na náš web

Můžete se propojit s naší domovskou stránkou, pokud to uděláte řádným a zákonným způsobem a nepoškodíte ani nezneužijete naši pověst, ale nesmíte vytvořit propojení způsobem, který by naznačoval jakoukoliv formu přidružení, souhlasu či podpory z naší strany, která neexistuje.

Nesmíte vytvářet propojení z žádných webových stránek, které nevlastníte.Je zakázáno umísťovat náš web do rámců na jakýchkoliv jiných webových stránkách a nesmíte vytvářet propojení s jakoukoliv částí našeho webu kromě domovské stránky. Vyhrazujeme si právo odebrat bez předchozího upozornění povolení k propojení.

Pokud si přejete využívat materiály na našem webu jinak, než jak je uvedeno shora, zašlete žádost na adresu help@myunidays.com.

Propojení z našeho webu

Pokud náš web obsahuje propojení na jiné stránky a zdroje poskytované třetími osobami, tato propojení jsou poskytována pouze pro vaši informaci. Nemáme kontrolu nad obsahem takových stránek či zdrojů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně ani za jakoukoliv ztrátu či škodu, které mohou být způsobeny jejich využíváním.

Soudní pravomoc a rozhodné právo

Anglické soudy budou mít výlučnou příslušnost ve vztahu k jakémukoliv nároku, který vyplývá z návštěvy našeho webu nebo s ním souvisí, ačkoliv si ponecháváme právo podat proti vám žalobu z důvodu porušení těchto podmínek v zemi vašeho trvalého pobytu či v jakékoliv jiné příslušné zemi. Tyto podmínky se řídí anglickým právem.

Ochranné známky

Výraz „UNiDAYS“ je registrovanou ochrannou známkou.

Změny

Tyto podmínky můžeme kdykoliv upravit změnou této stránky. Očekává se, že budete tuto stránku pravidelně kontrolovat, abyste se seznámili s případnými změnami, které jsme provedli, protože jsou pro vás závazné. Některá z ustanovení zahrnutá do těchto podmínek mohou také nahradit ustanovení nebo oznámení zveřejněná jinde na naše webu.

Vaše obavy

Budete-li mít jakékoliv obavy ve vztahu k materiálu, který se objevuje na našem webu, zašlete e-mail na adresu help@myunidays.com._______________________________________________________________________________

Terms of Service

This page (together with the documents referred to on it) tells you the terms upon which you may use this website (myunidays.com) (“Site”), whether as a guest or a registered user. Please read these terms of use (“Terms”) carefully before you start to use our Site. By using our Site, you indicate that you accept these Terms and that you agree to abide by them. If you do not agree to these Terms, please refrain from using the Site.

Information about us

myunidays.com is a site operated by MYUNIDAYS LTD, trading as UNiDAYS (“we”, “our” and “us”). We are registered in England and Wales under company number 7552253 and have our registered office at 2 Castle Boulevard, Nottingham, NG7 1FB.

Accessing Our Site

Access to our Site is permitted on a temporary basis, and we reserve the right to withdraw or amend the service we provide on our Site without notice (see below). We will not be liable if for any reason our Site is unavailable at any time or for any period.

From time to time, we may restrict access to some parts of our Site, or our entire site, to users who have registered with us.

If you choose, or you are provided with, a user identification code, password or any other piece of information as part of our security procedures following your registration with us, you must treat such information as confidential, and you must not disclose it to any third party. We have the right to disable any user identification code or password, whether chosen by you or allocated by us, at any time, if in our opinion you have failed to comply with any of the provisions of these Terms.

You are responsible for making all arrangements necessary for you to have access to our Site. You are also responsible for ensuring that all persons who access our Site through your Internet connection are aware of these terms, and that they comply with them.

By obtaining a promotional code or accessing an offer or discount through our Site, you acknowledge that such offer or discount is subject to third party terms and conditions, a link to which is provided on our Site, and it is your responsibility to review such terms and conditions before entering into any transaction with that third party.

The UNiDAYS service is not intended for individuals under the age of 16 years old. If you are under 16 years of age, you are not permitted to use the UNiDAYS service. By using the service, you confirm that you are at least 16 years of age. If you are 18 years of age or over you confirm that you are fully able and competent to enter into the terms, conditions, obligations, confirmations, representations, and warranties set forth in these Terms, and to abide by and comply with these Terms.

Intellectual property rights

We are the owner of all intellectual property rights in our Site. With the exception of information that has been gathered from other websites and product and company advertisements, we also own the intellectual property rights in the materials published on the Site. These works are protected by copyright laws and treaties around the world. All such rights are reserved.

You may print off one copy, and may download extracts, of any page(s) from our Site for your personal reference and you may draw the attention of others to material posted on our Site, unless as directed.

You must not modify the paper or digital copies of any materials you have printed off or downloaded in any way, and you must not use any illustrations, photographs, video or audio sequences or any graphics separately from any accompanying text.Our status (and that of any identified contributors) as the authors of material on our Site must always be acknowledged.

You must not use any part of the materials on our Site for commercial purposes without first obtaining a licence from us to do so.

If you print off, copy or download any part of our Site in breach of these Terms, your right to use our Site will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made.

Reliance on information posted

Commentary, advertisements and other materials posted on our Site are not intended to amount to advice on which reliance should be placed. We therefore disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on such materials by any visitor to our Site, or by anyone who may be informed of any of its contents.

Our Site changes regularly

We aim to update our Site regularly, and may change the content at any time. If the need arises, we may suspend access to our Site, or close it indefinitely. Any of the material on our Site may be out of date at any given time, and we are under no obligation to update such material.

Our liability

The material displayed on our Site is provided without any guarantees, conditions or warranties as to its accuracy. To the extent permitted by law, we, and any third parties connected to us hereby expressly exclude:

All conditions, warranties and other terms which might otherwise be implied by statute, common law or the law of equity.

Any liability for any direct, indirect or consequential loss or damage incurred by any user in connection with our Site or in connection with the use, inability to use, or results of the use of our Site, any websites linked to it and any materials posted on it, including, without limitation any liability for:

loss of income or revenue;
loss of business;
loss of profits or contracts;
loss of anticipated savings;
loss of data;
loss of goodwill;
wasted management or office time; and,

for any other loss or damage of any kind, however arising and whether caused by tort (including negligence), breach of contract or otherwise, even if foreseeable.This does not affect our liability for death or personal injury arising from our negligence, nor our liability for fraudulent misrepresentation or misrepresentation as to a fundamental matter, nor any other liability which cannot be excluded or limited under applicable law.

Information about you and your visits to our Site

We process information about you in accordance with our Privacy Policy By using our Site, you consent to such processing and you warrant that all data provided by you is accurate. We use cookies and other we beacons in accordance with our Cookie Policy.

By using this website, you agree under Regulation 6 of the Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 (PECR), you are acknowledge the following:

  1. You can refuse to accept cookies from this website by configuring your browser to refuse cookies from the domain myunidays.com. By doing so some of the functionality of our Site will be limited and we may not be able to display accurate information to you.
  2. By registering or logging into the website, you are explicitly consenting to us that we can set a cookie for this purpose. It is impossible for you to log into the website without us setting a cookie. This is covered under 4 (a) and 4 (b) of the regulations.
  3. You can delete any third party cookies that have been set at any time through your browser.

Viruses, hacking and other offences

You must not misuse our Site by knowingly introducing viruses, trojans, worms, logic bombs or other material which is malicious or technologically harmful. You must not attempt to gain unauthorised access to our Site, the server on which our Site is stored or any server, computer or database connected to our Site. You must not attack our Site via a denial-of service attack or a distributed denial-of service attack.By breaching this provision, you would commit a criminal offence under the Computer Misuse Act 1990. We will report any such breach to the relevant law enforcement authorities and we will co-operate with those authorities by disclosing your identity to them. In the event of such a breach, your right to use our Site will cease immediately.

We will not be liable for any loss or damage caused by a distributed denial-of-service attack, viruses or other technologically harmful material that may infect your computer equipment, computer programs, data or other proprietary material due to your use of our Site or to your downloading of any material posted on it, or on any website linked to it.

Linking to our Site

You may link to our home page, provided you do so in a way that is fair and legal and do not damage our reputation or take advantage of it, but you must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part where none exists.

You must not establish a link from any website that is not owned by you.Our Site must not be framed on any other site, nor may you create a link to any part of our Site other than the home page. We reserve the right to withdraw linking permission without notice.

If you wish to make any use of material on our Site other than that set out above, please address your request to help@myunidays.com.

Links from our Site

Where our Site contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information only. We have no control over the contents of those sites or resources, and accept no responsibility for them or for any loss or damage that may arise from your use of them.

Jurisdiction and applicable law

The English courts will have exclusive jurisdiction over any claim arising from, or related to, a visit to our Site although we retain the right to bring proceedings against you for breach of these conditions in your country of residence or any other relevant country. These Terms are governed by English law.

Trade marks

"UNiDAYS" is a registered trade mark.

Variations

We may revise these Terms at any time by amending this page. You are expected to check this page from time to time to take notice of any changes that we have made, as they are binding on you. Some of the provisions contained in these Terms may also be superseded by provisions or notices published elsewhere on our Site.

Your concerns

If you have any concerns about material which appears on our Site, please contact help@myunidays.com.

Close